Grad Opatija
Službene stranice

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Datum: 4.12.2018.

obavijest o promjeni datuma održavanja Javnog izlaganja

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH br. 153/13 i 65/17), Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-16 od 26. studenog 2018. i Odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju i upućivanju na ponovnu javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-18 od 29. studenog 2018., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije obavještava o promjeni datuma održavanja Javnog izlaganja za

 

P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

 

          Javno izlaganje održati će se:

  1. za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 18.12.2018. u 14,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije, Maršala Tita 3 – prizemno, Opatija
  2. za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 18.12.2018. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija.

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA OPATIJE