Grad Opatija
Službene stranice

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

Datum: 28.11.2018.

Javna rasprava traje od 7. do 21. 12. 2018., javno izlaganje 11. 12. 2018.

Na temelju članka 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH br. 153/13 i 65/17) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/01, URBROJ: 2156/01-03/1-18-16 od 26. studenog 2018., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

P O N O V N U   J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)

 

         Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija provesti će se u razdoblju od 7.12.2018 do 21.12.2018. godine.

 

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, Ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održati će se:

        a)   za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 11.12.2018. u 14,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije, M.Tita 3 – prizemno, Opatija

 

         b)   za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 11.12.2018. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.

 

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se davati samo na dijelove plana koji su u odnosu na prvu javnu raspravu izmijenjeni, na način da se upišu u Knjigu primjedbi, unesu u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku upute nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 21.12.2018. godine.

 

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA OPATIJE