Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Datum: 30.4.2020.

Mjere vrijede 45 dana 

Na temelju, članka 43. Zakona o proračunu („Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) te članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2020.godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), Gradonačelnik Grada Opatije donosi slijedeću:

 

O D L U K U

o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

 

 1. Uslijed činjenice da i se i dalje nastavljaju mjere vezane uz proglašenje epidemije bolesti izazvane Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proračuna, očekuju se teškoće s likvidnošću Proračuna te se nalažu sljedeće mjere:     

obustavljaju se od izvršavanja

A) planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti uključujući ugovore o financiranju javnih potreba sa udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što uključuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o:

 1. ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga,
 2. obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture,
 3. dijelu aktivnosti koje su započete, a čiji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uređenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Dječjeg vrtića u Veprincu, uređenje Rekreacijskog centra Dobrec kao i
 4. rashodima vezanim uz provedbu EU projekata

 

 B) rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u slijedećim pozicijama Proračuna za 2020.godinu:

U razdjelu Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom:

 • Program Aktivnosti Gradskog vijeća - Aktivnosti: Financiranje političkih stranaka, naknade za rad u predstavničkim tijelima, Medijsko praćenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeća, Aktivnosti mjesnih odbora
 • Program: Redovan rad Izvršnog tijela - Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma
 • Program: Redovni programi Ureda Grada- Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika

U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti:

 • Program Javna uprava i administracija
 • Program Zdravi Grad
 • Program predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija
 • Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente
 • Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a
 • Program manifestacije i obljetnice
 • Program tehničke kulture
 • Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeti
 • Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoć za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorođenu djecu

U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

 • Program Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 • Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora
 • Program gradnje vodnih građevina
 • Program obnove fasada i krovova

U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje:

 • Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanistička rješenja
 • Program razvojni projekti Grada
 • Program energetske učinkovitosti

 

 1. Produljuju se ugovoreni rokovi plaćanja za 30 dana, osim u dijelu koji se odnosi na osnovne režijske troškove (električna energija, benzin, lož ulje, nafta, utrošak vode, troškovi telefona, mobitela i interneta, nabava materijala i usluga koji se odnosi na aktivnosti Stožera civilne zaštite) u dijelu Javne uprave i administracije te kod proračunskih korisnika.

 

 1. Izuzetno od točke 1., navedene mjere ne odnose se na isplate plaća i naknada zaposlenika javne uprave i proračunskih korisnika.

 

 1. Izuzetno od točke 1. gradonačelnik može u opravdanim slučajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvaćenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slučaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu.

 

 1. Zadužuju se čelnici Proračunskih korisnika da ovu Odluku adekvatno primjene na izvršenje svojih financijskih planova.

 

                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                               Ivo Dujmić ing.