Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu

Odluka o poništenju natječaja za prijem u službu

Datum: 22.4.2020.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19, u nastavku: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša donosi  

 

O D L U K U

o poništenju natječaja za prijam u službu

 

I.

 

            Poništava se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša (KLASA: 112-01/20-01/14, URBROJ: 2156/01-06/01-20-2) koji je objavljen dana 19. veljače 2020. godine, u ˮNarodnim novinamaˮ broj 18/20, te na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Opatije.

 

II.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

            Ova Odluka će se objaviti u ˮNarodnim novinamaˮ, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Opatije.            

 

 

PROČELNIK

Filip Vlah, mag. iur., univ. spec. crim., v.r.