Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice

Natječaj za ravnatelja/icu Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Datum: 8.7.2020.

Na temelju članka 20.stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN  17/19 i 98/19) i članka 22. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija, Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice

„Viktor Car Emin“ Opatija

 

Ravnateljem/icom može biti imenovana osoba koja ima:

  • završen  diplomski sveučilišni studij ili  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njima izjednačeni studij,
  • položen stručni knjižničarski ispit
  • najmanje pet godina rada u knjižnici,
  • stručne, radne i organizacijske sposobnosti.

 

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natječaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Opatije, na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

 

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • plan rada za četverogodišnje razdoblje
  • presliku dokaza o završenom traženom studiju (diploma)
  • presliku dokaza o položenom stručnom knjižničarskom ispitu
  • presliku dokaza o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natječaja (ugovor ili rješenje ili potvrda poslodavca)
  • presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Izvornici priloga prijavi zatražit će se od kandidata/kinje čije imenovanje se namjerava predložiti Gradskom vijeću Grada Opatije. 

Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/e kandidati/kinje uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija, Nikole Tesle 2, 51 410 Opatija, s naznakom

„NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE“.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Gradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija može prikupljati, koristiti i obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog  postupka, a sukladno propisima koji uređuju područje zaštite podataka.

 

Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/pozivane na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.