Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnine

Natječaj za prodaju nekretnine

Datum: 21.1.2020.

Prodaje se Javna gradska vaga - peza

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14) Uprava KOMUNALAC d.o.o. Jurdani raspisuje

 

N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine

I.    Predmet prodaje je:

 

Predmet prodaje je kuća s pripadajućim zemljištem (dvorištem) površine 216 m2, poznatija kao javna vaga, izgrađena na gr.č. 395/1, upisana u zk.ul. br. 1131, k.o Volosko i z.č. 80/1 – dvorište površine 277 m2, upisane u zk.ul. br. 1027, k.o. Volosko.

 

POGODNOST: Izmijenjeni UPU Grada Opatije dozvoljava nadogradnju kata na navedenoj nekretnini u istim tlocrtnim gabaritima.

 

            Početna cijena: 1.710.000,00 kn neto

            Jamčevina:          171.000,00 kn neto

 

II.   Sadržaj ponude:

Ponude trebaju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), te dokaz o uplati jamčevine za nekretninu koja je predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Komunalac d.o.o., broj: IBAN HR 83 2402006-1100387389 s pozivom na broj: HR 01-2015 - OIB uplatitelja.

 

III.  Rok za podnošenje ponuda:

Ponuda s prilozima dostavlja se u roku od 30-og dana od dana objave, putem pošte ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Komunalac d.o.o, 51213 Jurdani, Jurdani 50/b, s naznakom: "NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE - JAVNA VAGA– NE OTVARATI!“.

 

IV.  Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja:

Ponude će se otvarati 18. veljače 2020. godine u 13:00 sati u poslovnim prostorijama Uprave Komunalac d.o.o. Jurdani. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Uprava Komunalac d.o.o.

 

V.  Rok zaključenja ugovora:

Rok zaključenja ugovora o kupoprodaji je 8 dana od izbora najpovoljnije ponude.

 

VI.  Isplata kupoprodajne cijene:

Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku od 8 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene prodavatelj može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

Zakašnjele ili nepotpune ponude neće se razmatrati.

VII.

Nekretnina se može pogledati svakodnevno radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, kontakt telefon 099/3132-220.

 

                                                                                                                           D i r e k t o r

                                                                                                                      Ervino Mrak, dipl. ing.