Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

Natječaj za prijam u službu - viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

Datum: 25.8.2017.

U današnjem broju "Narodnih novina" objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

U današnjem broju "Narodnih novina" objavljen je Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca, u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj je 4. rujan 2017. g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje: Obavlja stručne i druge poslove na područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, po nalogu pročelnika vodi posebne programe društvenih djelatnosti, usklađuje rad s ustanovama i nositeljima programa na područjima za koja je zadužen te druge srodne poslove po nalogu pročelnika.
 

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

 

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave, predškolskog odgoja i osnovnog školstva:

o   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

o   Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)- članci 96.-121.

o   Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

o   Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja (SN PGŽ 5/15)

o   Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika usluga (SN PGŽ 25/13 i 21/17)

o   Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13,152/14 i 07/17 ) – dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje

o   Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (NN 27/10, 55/11 i 101/13)- dio koji se odnosi na osnovno školsko obrazovanje

o   Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

o   Odluka o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 34/15) 

o   Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06 i 10/09) 

o   Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 8/16)

o   Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije (SN PGŽ 23/07 i 06/11) 

o   web stranica Grada Opatije www.opatija.hr

 

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

 

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni incijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta), na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu:

danijel.jerman@opatija.hr