Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu

Natječaj za prijam u službu

Datum: 7.8.2020.

Viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti.  

Obavijest o objavi natječaja objavljena je u današnjem broju „Novog lista“, a tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je ponedjeljak - 24. kolovoz 2020. godine.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje: obavlja stručne i druge poslove na područjima predškolskog odgoja i obrazovanja, po nalogu pročelnika Upravnog odjela vodi posebne programe društvenih djelatnosti, usklađuje rad s ustanovama i nositeljima programa na područjima za koja je zadužen, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Sukladno Aneksu I. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije od 20. travnja 2020. godine, koji regulira uređenje prava službenika i namještenika u okolnostima proglašenja epidemije bolesti COVID- 19, u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna 2020. godine brutto plaća službenika i namještenika se umanjuje:

- za 30 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom većom od 10.000,00 kuna

- za 25 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom u rasponu između 8.500,00 kuna i 10.000,00 kuna

- za 20 % službenicima i namještenicima s brutto plaćom ispod 8.500,00 kuna.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, s godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje iz područja opće uprave, predškolskog odgoja i osnovnog školstva:  

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-9., 18.-20., 27.-56.c
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.-121.
 • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19)
 • Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja- korisnika usluga (SN PGŽ 25/13, 21/17, 32/19)
 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) dio koji se odnosi na osnovnoškolsko obrazovanje
 • Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18)- dio koji se odnosi na osnovnoškolsko obrazovanje
 • Odluka o stipendiranju učenika i studenata (SN PGŽ 34/15) 
 • Gradski program zapošljavanja mladih (SN PGŽ 46/06 i 10/09) 
 • Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (SN PGŽ 8/16)
 • Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije (SN PGŽ 23/07, 06/11 i 32/17) 
 • Lokalni program za mlade Grada Opatije:

http://www.opatija.hr/hr/lokalni_program_za_mlade/

 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)
 • Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (NN 102/18, 59/19 i 22/20)
 • informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web stranici www.opatija.hr  

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: grad.opatija@opatija.hr .

 

NATJEČAJ