Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za stručno osposobljavanje u Gradu Opatiji

Javni poziv za stručno osposobljavanje u Gradu Opatiji

Datum: 3.6.2016.

Pročelnica Ureda Grada, sukladno potrebi prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Opatije,  na temelju članka 12. Pravilnika o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, stručnoj praksi i potpori volontiranju u lokalnoj zajednici ("Službene novine Primorsko- goranske županije" broj 34/08, 6/11 i 43/11, u nastavku: Pravilnik), dana 3.06.2016. godine objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad

bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

            Primaju se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa (m/ž), na razdoblje do 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), i to:

            1) u Ured Grada:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili  stručnog specijalista novinarske, politološke, kroatističke, pravne ili ekonomske struke uz poznavanje engleskog jezika (na poslove odnosa s javnošću)

2) u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša:

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili stručnog specijalista građevinske ili arhitektonske struke (na tehničke poslove)

- jedan polaznik stupnja obrazovanja magistra struke ili stručnog specijalista pravne struke (na komunalno- pravne poslove)

3) u Upravni odjel za prostorno uređenje:

- dva polaznika stupnja obrazovanja magistra struke ili stručnog specijalista građevinske ili ekonomske struke (na poslove prostornog uređenja i potpore razvojnim projektima)

 

 

Ostale informacije:

Kao polaznik ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 86/08 i 61/11, u nastavku: ZSN).

 

            Cilj stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Opatiji  je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnoga stručnog ispita, u skladu sa člankom 93. ZSN- a. Polaznici nemaju status službenika, nisu u radnom odnosu i ne primaju naknadu za svoj rad, osim novčane pomoći i troška prijevoza koje osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Grad podmiruje troškove polaganja državnoga stručnog ispita (prvi put), a postoji mogućnost (su)financiranja dodatnih oblika izobrazbe tijekom osposobljavanja. Prava i obveze polaznika i Grada bit će uređene ugovorom. Grad ne planira zaposliti polaznike nakon isteka osposobljavanja.

 

            Na ovaj poziv mogu se javiti osobe prethodno navedenog stupnja obrazovanja i struke, koje do sada nisu završile stručno osposobljavale u trajanju od godine dana  u smislu članka 93. ZSN- a, odnosno članka 59. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 93/14, u nastavku: ZOR).

             

            Prijavama je potrebno priložiti:

            -  kratki životopis,

            - presliku diplome ili potvrde o završenom studiju kojom se potvrđuje ispunjavanja uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke,

            - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj ne posjeduje niti jednu od tih isprava, može priložiti presliku domovnice)

            - izvornik vlastoručno potpisane izjave da kod kandidata ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN- a (potpis na izjavi nije potrebno ovjeriti),

            - presliku uvjerenja da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starija od tri mjeseca,

- presliku uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana, ne starija od mjesec dana,

            - presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje čime kandidat dokazuje postojanje/nepostojanje evidentiranog staža u zvanju za koje se obrazovao, ne starije od mjesec dana.

 

            Od odabranog kandidata bit će zatražena dostava izvornika dokumenata priloženih prijavi koji su dostavljeni u obliku preslike.

 

            Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe ZSN- a o postupku prijma u službu.

Podnositelji prijava koji ispunjavaju uvjete te čija je prijava pravodobna i potpuna bit će pozvani na intervju putem e- maila i telefonskim pozivom, a pročelnici upravnog tijela u koje se polaznici primaju odlučit će hoće li biti proveden neki oblik provjere znanja i sposobnosti, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni. 

             Usmena provjera poznavanja engleskog jezika s kandidatima za poslove odnosa s javnošću bit će provedena na intervjuu. 

 

            Primanje polaznika u Grad Opatiju provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naziv mjere "Rad i staž i prijevoz"- stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu a ugovori će biti sklopljeni s onim odabranim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

            O mjeri "Rad i staž i prijevoz" informacije se mogu pronaći na web stranici Grada Opatije www.opatija.hr, s poveznicom na web stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

            Prijave se podnose na adresu: Grad Opatija (za stručno osposobljavanje za rad), Maršala Tita 3, 51410 Opatija, u roku od 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

            Podnositelji prijava obavezno naznačuju za koje se poslove prijavljuju a ukoliko se žele prijaviti za rad na više poslova iz ovog javnog poziva, podnose samo jednu prijavu sa traženim prilozima uz napomenu za koje se poslove prijavljuju.

            Podnositelji prijava naznačuju e-mail adresu i kontakt telefon na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka prijma polaznika stručnog osposobljavanja za rad.

 

            Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane. Kandidati će o rezultatima poziva biti obaviješteni u roku iz članka 12. stavka 4. uvodno označenog Pravilnika. Nakon dovršenja postupka, kandidatima koji ne budu primljeni putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.

Dodatne informacije vezane uz ovaj poziv mogu se dobiti putem elektroničke pošte, na adresi: tamara.piculjan@opatija.hr .

            Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Burza rada), web stranici Grada Opatije i na oglasnoj ploči Grada Opatije.