Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići T16 - UPU 25

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići T16 - UPU 25

Datum: 2.11.2018.

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići (T16) provesti će se u razdoblju od 12.11. do 12.12.2018. godine.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/18-02/8, URBROJ: 2156/01-03/1-18-11 od 29.10.2018., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Urbanističkog plana uređenja

turističke zone uz naselje Katinići T16 - UPU 25

 

 

          Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone uz naselje Katinići (T16) provesti će se u razdoblju od 12.11. do 12.12.2018. godine.

 

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, Ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održat će se:

  1. za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 21.11.2018. u 14,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije, Ul. M.Tita 3 – prizemno, Opatija

 

  1. za građane, Vijeće mjesnog odbora i dr.: 21.11.2018. u 17,00 sati u dvorani vile Antonio, Ul.V.Nazora 2, Opatija.

 

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 12.12.2018. godine.

 

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA OPATIJE

 

DOKUMENTI:

- tekstualni dio

- UPU grafika

- prilozi plana (sažetak)

- prilozi (obrazloženje)

- UPU 25 kartogram