Grad Opatija
Službene stranice

Festival Opatija


Upravno vijeće Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

 

Osnivač GRAD OPATIJA zastupan po gradonačelniku Ivi Dujmiću, ing. donosi dana 14.8.2017. godine O D L U K U o imenovanju članova Upravnog vijeća FESTIVALA OPATIJA