Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o razrješenju i imenovanju školskog odbora

Na temelju članka 3. i 29. Statuta Osnovne škole «Rikard Katalinić Jeretov» Opatija Gradsko poglavarstvo Grada Opatije je na 45. i 46. sjednici održanoj 16. svibnja i 23. svibnja 2006.godine donijelo

R J E Š E N J E
O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ŠKOLSKOG ODBORA

I.

Fredi Glavan, iz Opatije, dr. M. J. Örtela 11, razrješuje se članstva u Školskom odboru Osnovne škole «Rikard Katalinić Jeretov» – iz reda Vijeća roditelja.

II.

Danica Sušanj iz Opatije, Put uz dol 16, imenuje se u Školski odbor Osnovne škole «Rikard Katalinić Jeretov» - iz reda Vijeća roditelja.

III.

Ovo rješenje će se objaviti u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/05-01/12
Ur.broj: 2156/01-02-06-4
Opatija, 23. svibnja 2006.godine

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE
PREDSJEDNIK
GRADSKOG POGLAVARSTVA
Dr.sc. Amir Muzur, v.r.