Grad Opatija
Službene stranice

R J E Š E N J E o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora

Na temelju članka 9. stavka 1. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/02 i4/03) Gradsko poglavarstvo Grada Opatije na sjednici održanoj 20. ožujka 2007. godine donosi

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora

I.

Helena Masarić, predstojnica ureda Gradskog poglavarstva imenuje se za predsjednicu Izbornog povjerenstva.

Mr.sc. Alen Rajko, pročelnik službe za upravni razvitak imenuje se za zamjenika predsjednice Izbornog povjerenstva.

II.

Vesna Sanković, stručni suradnik u uredu Gradskog poglavarstva, imenuje se za člana Izbornog povjerenstva.

Danijel Jerman, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav imenuje se za zamjenika člana Izbornog povjerenstva.

III.

Miljenko Ujčić, savjetnik u Upravnom odjelu za prostorno uređenje imenuje se za člana Izbornog povjerenstva.

Jasna Lovrović-Kirinčić, stručni suradnik u uredu Gradskog poglavarstva imenuje se za zamjenika člana Izbornog povjerenstva.

IV.

ovo rješenje će se objaviti na Oglasnoj ploči i na WEB stranicama Grada Opatije.

Klasa: 026-01/07-01/01

Ur.br.2156/01-03-07-1

Opatija, 20. ožujka 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE
Predsjednik Poglavarstva
Dr.sc. Amir Muzur, v.r.