Grad Opatija
Službene stranice

ZAKLJUČAK o smjernicama donošenja i provedbe mjera unapređenja rada Gradske uprave

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 7. stavka 4. Poslovnika Gradskog poglavarstva («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 20/01), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije na sjednici održanoj 27. prosinca 2005. godine donosi

ZAKLJUČAK
o smjernicama donošenja i provedbe mjera unapređenja rada Gradske uprave

Točka I.

1. Ovim zaključkom donose se smjernice za pripremu i provedbu mjera unapređenja rada Gradske uprave (u nastavku teksta: mjere), u okviru koordinativnih i nadzornih ovlaštenja Gradskog poglavarstva nad radom tijela Gradske uprave.
2. Gradsko poglavarstvo ovim zaključkom ujedno izražava svoje stavove o potrebnim mjerama na način koji treba osigurati njihovu transparentnost kako prema javnosti, tako i prema gradskim službenicima i namještenicima.

Točka II.

Radi provedbe ovog Zaključka bit će poduzimane sljedeće skupine mjera:
a) neposredne mjere u okviru postojećeg ustrojstva Gradske uprave, radi njegova usklađivanja s važećim zakonima te radi postizanja bolje koordinacije unutar Gradske uprave;
b) preustrojstvene mjere, koje trebaju rezultirati novom regulacijom unutarnjeg ustrojstva Gradske uprave;
c) kontinuirane mjere, koje se provode i trajno prilagođavaju neovisno o postojećem ustrojstvu Gradske uprave.

Točka III.

1. Mjere će biti prvenstveno usmjerene na:
- praćenje razine zadovoljstva korisnika gradskih usluga i podizanje spomenute razine;
- modernizaciju unutarnjeg upravljanja Gradskom upravom, uključujući upravljanje ljudskim potencijalima i poslovnim procesima;
- pouzdanost i dostupnost informacija koje obrađuje Gradska uprava;
- optimiziranje proračunskih rashoda povezanih s radom Gradske uprave;
- trajno stručno usavršavanje gradskih službenika i namještenika;
- razvijanje proaktivnog pristupa poslu te samoinicijativnosti službenika i namještenika;
- razvijanje pristupa poslu prema kojem se profesionalni status gradi na uspješnom obavljanju zadaća, zadovoljstvu korisnika usluga i pripadnosti uspješnoj organizaciji;
- održavanje kadrovske konkurencije, prije svega unutar Gradske uprave, a po potrebi i vanjske konkurencije;
- veću razinu koordiniranosti i fleksibilnosti organizacije rada, uključujući mogućnost privremenog formiranja projektnih timova sastavljenih od službenika iz različitih tijela;
- usklađivanje rasporeda službenika i namještenika s njihovim sposobnostima i pristupom radu;
- uspostava sustava vrednovanja kvalitete rada i stimuliranje natprosječnih rezultata rada;
- razvijanje socijalnog partnerstva između Grada kao poslodavca te službenika i namještnika;
- donošenje Etičkog kodeksa Gradske uprave.
2. Prilikom pripreme mjera u obzir će se naročito uzeti:
- važeći pravni okvir;
- individualni pristup svakom službeniku i namješteniku;
- dostupni i primjenjivi standardi upravnog poslovanja i dobre upravne prakse;
- odgovarajuće usporedne analize;
- evaluacijske i druge metode razvijene od strane specijaliziranih ustanova;
- relevantni kriteriji vrednovanja pojedinih alternativa (prema njihovoj efikasnosti, adekvatnosti, responzivnosti i dr).

Točka IV.

1. Za stručna pitanja pripreme mjera te za eventualnu suradnju s nadležnim subjektima izvan sustava Grada Opatije zadužuje se Služba za upravni razvitak (u nastavku teksta: Služba).
2. U provedbi ovog Zaključka sva tijela Gradske uprave surađivat će sa Službom.
3. Tijela Gradske uprave će i samoinicijativno predlagati mjere za koje smatraju da mogu unaprijediti njihov rad, odnosno rad Gradske uprave.

Točka V.

O postojećem načinu rada u pojedinom tijelu Gradske uprave te o mogućim mjerama njegova unapređenja Služba će pribavljati i mišljenja članova Gradskog poglavarstva nadležnih za djelokrug odnosnog tijela.

Točka VI.

1. Zadužuje se gradonačelnik za kontinuirano praćenje provedbe ovog Zaključka, za izdavanje provedbenih uputa tijelima gradske uprave te za izvješćivanje Poglavarstva o njegovoj provedbi.
2. Gradonačelnik će informirati sindikalnog povjerenika te izravno gradske službenike i namještenike o provedbi ovog Zaključka.

Točka VII.

1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2006. godine.
2. Zaključak će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije te dostavljen svim tijelima Gradske uprave i sindikalnom povjereniku.

Klasa: 023-01/05-01/19
Ur. broj: 2156/0102/05-1
Opatija, 27. prosinca 2005.

PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Dr. sc. Amir Muzur