Grad Opatija
Službene stranice

PRAVILNIK o unutarnjem nadzoru

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 9a. alineje 6. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 23/00, 20/03 i 32/05), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije na sjednici održanoj 27. prosinca 2005. godine donosi


PRAVILNIK
o unutarnjem nadzoru

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnji nadzor rada Gradske uprave Grada Opatije.

Članak 2.

Ciljevi unutarnjeg nadzora jesu:
- nadziranje provođenja propisanih procedura,
- praćenje kvalitete rada Gradske uprave i poduzimanje mjera radi poboljšanja njenog funkcioniranja;
- učinkovito ostvarivanje prava na predstavku;
- osiguranje primjerene razine povjerenja građana i pravnih osoba u Gradsku upravu;
- zaštita gradskih službenika i namještenika od neosnovanih navoda o njihovom radu;
- preveniranje ponašanja u Gradskoj upravi protivnih propisima, etičkim načelima upravnog djelovanja, pravilima struke i uputama pretpostavljenih.

Članak 3.

Unutarnjim nadzorom utvrđuje se zakonitost i učinkovitost postupanja gradskih službenika i namještenika u obavljanju njihovih poslova. Kada se nadzor provodi slijedom podneska iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, ujedno se utvrđuje osnovanost navoda iz podneska.
Unutarnji nadzor provodi se u skladu s odredbama ovog Pravilnika, na način koji u najvećoj mjeri jamči ostvarivanje ciljeva propisanih u članku 2.ovog Pravilnika.

Članak 4.

Unutarnji nadzor provodi se kao redovita djelatnost u okviru poslova rukovođenja te kao posebni nadzor.

Članak 5.

Unutarnji nadzor kao redovitu djelatnost poslova rukovođenja provode čelnici tijela i ustrojstvenih jedinica tijela Gradske uprave, u okviru redovitoga hijerarhijskog upravljanja. Čelnici iz stavka 1. ovoga članka obavljaju i povremene ciljane nadzorno-usmjerivačke poslove kojima periodično obavljaju uvid u rad pojedine skupine skupine poslova iz djelokruga tijela, odnosno jedinice.

Članak 6.

Posebni nadzor provodi Služba za upravni razvitak (u nastavku teksta: Služba).
Služba obavlja i administrativne poslove unutarnjeg nadzora iz nadležnosti gradonačelnika (arhiviranje akata dostavljenih gradonačelniku na znanje, sastavljanje akata, vođenje evidencija i sl).
Na temelju raspoloživih podataka prikupljenih svim aktivnostima povezanima s unutarnjim nadzorom Služba izrađuje odgovarajuće analize i prijedloge mjera.

Članak 7.

Postupak posebnog nadzora ovlašteni su pokrenuti gradonačelnik ili Gradsko poglavarstvo, na vlastitu inicijativu ili na prijedlog građana, pravnih osoba, nadležnih državnih i drugih tijela ili bilo kojeg djelatnika Gradske uprave.
O rezultatima utvrđenima nadzorom Služba podnosi izvješće gradonačelniku, odnosno Gradskom poglavarstvu.

Članak 8.

Svaka predstavka, pritužba ili drugi slični podnesak kojim se izražava nezadovoljstvo radom Gradske uprave koji je bilo na koji način zaprimljen u Gradu (poštom, telefonom, telefaksom, izjavom na zapisnik, elektroničkom poštom, ubacivanjem u sandučić za primjedbe i dr), a nije izrijekom naslovljen na neko od tijela Gradske uprave, najprije se dostavlja gradonačelniku.
Ako je podnesak iz stavka 1. ovoga članka naslovljen na neko od tijela Gradske uprave, podnesak se dostavlja tom tijelu, koje presliku podneska u roku od tri dana dostavlja na znanje gradonačelniku, kao i potvrdu primitka upućenu podnositelju. Tijelo gradonačelniku bez odgode na znanje dostavlja i odgovor upućen podnositelju.
Ako je podnesak iz stavka 1. ovoga članka podnijet usmeno, o njemu će se sastaviti službena bilješka, s kojom će se postupati kao s podneskom.
Podneskom iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se pravni lijek podnijet protiv upravnog akta donesenog iz djelokruga Grada.

Članak 9.

Neće se postupati po podnesku iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika:
- ako su u istoj stvari već utvrđene bitne činjenice i upućen odgovor podnositelju, a u podnesku nisu sadržane bitno nove obavijesti;
- ako je podnesak nerazumljiv, a podnositelj ne otkloni nedostatke nakon provedenog postupka propisanog u članku 68. Zakona o općem upravnom postupku («Narodne novine», broj 53/91 i 103/96);
- ako podnesak nije potpisan, osim ako gradonačelnik iznimno odredi provjeru navoda iz takvog podneska.
Podnositelju podneska iz stavka 1. alineje 1-2. ovoga članka dostavlja se obrazložena obavijest o razlozima nepostupanja po podnesku.

Članak 10.

Po primitku podneska, gradonačelnik odlučuje hoće li ga na rješavanje proslijediti čelniku nadležnog tijela ili Službi, radi provedbe posebnog nadzora..
Kada gradonačelnik podnesak proslijedi čelniku tijela, postupak se nastavlja prema odredbama članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika.
Kada gradonačelnik podnesak proslijedi Službi, Služba provjerava navode iz podneska i o utvrđenom stanju podnosi izvješće gradonačelniku i predlaže sadržaj odgovora podnositelju.
Izvješće i odgovor iz stvaka 3. ovoga članka dostavlja se i čelniku nadležnog tijela Gradske uprave.
Na način propisan u stavku 3. i 4. ovoga članka postupa se i kod pokretanja postupka unutarnjeg nadzora prema članku 7. stavku 1. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Podnositelju se odgovor na podnesak upućuje u najkraćem mogućem roku, a najduže u roku od 30 dana od zaprimanja podneska.
Ako u roku od 30 dana nije moguće utvrditi činjenice potrebne za sastavljanje odgovora, podnositelju se o tome u istom roku upućuje pisana obavijest, uz naznaku roka dostave odgovora.

Članak 12.

Ako su unutarnjim nadzorom utvrđene nepravilnosti u radu ili mogućnosti unapređenja kvalitete rada, provode se mjere propisane za odnosni slučaj, kao i mjere kojima se unapređuje kvaliteta rada.

Članak 13.

U provedbi unutarnjeg nadzora na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
Sva tijela Gradske uprave dužna su surađivati prilikom provedbe unutarnjeg nadzora, dostavom potrebnih podataka, omogućavanjem uvida u dokumentaciju i na drugi način.

Članak 14.

Tijela Gradske uprave vode posebne evidencije predmeta povezanih s unutarnjim nadzorom.
Sadržaj evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisuje gradonačelnik, u roku od 60 dana od početka primjene ovog Pravilnika.

Članak 15.

Podaci o postupku posebnog nadzora koji je u tijeku su službena tajna.
Podatke o dovršenom postupku iz stavka 1. ovoga članka gradonačelnik može iznimno odrediti službenom tajnom samo ako je to nužno radi suradnje s drugim tijelima, čije je postupanje pod nekim od propisanih režima tajnosti podataka.

Članak 16.

Čelnici tijela Gradske uprave podnose gradonačelniku redovito godišnje izvješće o poduzetim mjerama unutarnjeg nadzora iz nadležnosti tijela najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu.
Gradonačelnik podnosi Gradskom poglavarstvu godišnje redovito izvješće o unutarnjem nadzoru najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.
Gradsko poglavarstvo može naložiti dostavu izvanrednih izvješća o unutarnjem nadzoru.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2006. godine.
Pravilnik će biti objavljen na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije te dostavljen svim tijelima Gradske uprave i sindikalnom povjereniku.

Klasa: 023-01/05-01/18
Ur. broj: 2156/01-02/05-1
Opatija, 27. prosinca 2005.

PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Dr. sc. Amir Muzur