Grad Opatija
Službene stranice

Ostalo

2020. godina

Zaključak o dodjeli sponzorstva KBC Rijeka_Klinika za dječju kirurgiju


2019. godina

Odluka o raspisivanju izbora za članove  vijeća mjesnih odbora

Zaključci o sponzorstvu

Zaključak o neprihvaćanju zamolbi za sponzorstvo

Zaključci o dodjeli sponzorstva

Zaklučak o dodjeli sponzorstva Domu za starije osobe "Volosko"

Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatija

Zaključak o dodjeli sponzorstva Lions Klubu Opatija

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva KBC Rijeka, Klinika za dječju kirurgiju

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Glazbenom Festivalu Kvarner d.o.o. Opatija

zaključak


 

Zaključak o prihvaćanju pokdroviteljstva Hrvatskoj Udruzi Estetske medicine

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Vijeću mjesnog odbora Volosko

zaključak


 

Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva Međunarodnog karate kampa

zaključak 


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Društvu sportova na moru Volosko

zaključak


 

Zaključak o neprihvaćanju zamolbe za dodjelu sponzorstva

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Vatrogasnoj zajednici Primorsko-goranske županije

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Aleksandri Brumnjak

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva AK Opatija Motorsport

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatija

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskoj udruzi MIPRO

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskom institutu za duhovnu obnovu

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva Organizacijskom odboru EORTIC Quality of Life Group

zaključak


 

Zaključak o dodjeli sponzorstva UABA Grada Opatija

zaključak


 

Odluka o preimenovanju dijela Radničke ulice u Opatiji u ulicu Ive Kirigina

odluka


 

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija

odluka


 

Odluka o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu

odluka


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Oprić

odluka


Zaključak o prestanku mirovanja mandata

zaključak


Odluka o prihvaćanju teksta povelje o suradnji - Grad Zakopane i Grad Opatija

odluka


Europska povelja o ravnopravnosti spolova

dokument


Program poticaja zapošljavanja

dokument


Zaključak o sudjelovanju u Projektu e- Županije

dokument


Odluka o pristupanju u grupu Terra Liburnia

dokument


Zaključak o usvajanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Opatije

dokument


Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

dokument


Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Gad Ischla i Grada Opatije

dokument


Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

dokument


Odluka o plaćama i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

dokument


Odluka o prihvaćanju inicijative za sudjelovanje Grada Opatije u organ izaciji XVII Mediteranskih igara 2017. godine

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika

dokument


Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije

dokument


Odluka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji Grada Zagreba i Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija"

dokument


Odluka o plaći i drugim primanjima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora

dokument


Odluka o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Hrvatskog muzeja turizma

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Zaključak Mandatne komisije

dokument


Program provedbe mjera nacionalne populacijske politike Grada Opatije

dokument


Zaključak o analizi stanja i smjernice zaštite i spašavanja u 2008.g.

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnici i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatije

dokument


Odluka o dodjeli Nagrada Grada Opatija za 2008. godinu

dokument


Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije

Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatija


POSLOVNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA OPATIJA

dokument


Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za 2004. godinu

dokument


Prethodna suglasnost na statut dječjeg vrtića Opatija

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na IV. izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o izmjeni odluke o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Odluka o postupku primopredaje vlasti

dokument


Izvedbni plan ostvarivanja prava i potreba djece u gradu Opatiji za 2005. godinu 

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

dokument


Družba Adria - zaključak

dokument


Pavlovac - prijedlog Sporazuma

dokument


Zaključak o usaglašavanju Odluke o utvrđivanju granica 

dokument


Odluka o ustroju kataloga informacija Grad Opatije

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

dokument


Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije i Odluka o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

dokument


Izmjena odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća

dokument


Novi sastavi Komisija od 28.07.2005.

rjesenje o izboru Komisija za proracun i financije
rjesenje o izboru Komisija za predstavke i prituzbe
rjesenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja - razrjesenje i imenovanje
rjesenje o izboru Komisija za pitanja boraca antif i domov rata
rjesenje - Komisija za imenovanje ulice-05


Statut osnovne škole; zaključak od 28.07.2005.

dokument


Zaključak-radari i antene

dokument


Program Projekta "Opatija-grad prijatelj djece za razdoblje 2006. - 2009.g.

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Odluka o javnim priznanjima Grada Opatije

dokument


Izvedbeni Plan ostvarivanja prava i potrebe djece u Gradu Opatija za 2006. godinu

dokument


ZAKLJUČAK o smjernicama donošenja i provedbe mjera unapređenja rada Gradske uprave

dokument


PRAVILNIK o unutarnjem nadzoru

dokument


OBAVIJEST

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavljuje JAVNI POZIV fizičkim osobama na podnošenje zahtjeva za kreditiranje izgradnje prvog vlastitog stana nadogradnjom ili dogradnjom na posebnom dijelu zgrade ili izgradnjom obiteljske kuće na vlastitom zemljištu.

Javni poziv, program kreditiranja, kao i sve informacije objavljene su na web stranici APN-a: www.apn.hr


Odluka o prihvaćanju povelje o prijateljstu i suradnji o Općinom Ilirska Bistrica u Republici Sloveniji

dokument


Zaključak o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarski razvoj

dokument


Pravilnik o dodatnim standardima pristupa službenim informacijama Gradske uprave Grada Opatije

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju školskog odbora

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Uređivačkog savjeta za gradski list "Opatija"

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana školskog odbora

dokument


Odluke o dodjeli Nagrade Grada Opatije

dokument


Zaključak - vjerodostojno tumaćenje

dokument


PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Uređivačkog savjeta za Gradski list "Opatija"

dokument


Rješenje o imenovanju Eko stožera za provedbu Plana intervancija u zaštiti okoliša Grada Opatije

dokument


Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu Plana intervancija u zaštiti okoliša Grada Opatije

dokument


KOLEKTIVNI UGOVOR za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Opatije

dokument


ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

dokument


OPATIJSKO VIJEĆE MLADIH (pilog projekt)

dokument


Pravilnik o sigurnosti Informacijskog sustava Grada Opatije

dokument


Gradski program poticanja zapošljavanja mladih

dokument


Odluka o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatije za 2007.

dokument


R J E Š E N J E o imenovanju članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za članove vijeća mjesnog odbora

dokument


ODLUKA O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA OPATIJE

dokument


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA

dokument


ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA OPATIJE

dokument


ODLUKE:

- o dodjeli Godišnje nagrade Grada Opatije

- o dodjeli Nagrade Grada Opatije za životno djelo

- o imenovanju počasnog građanina Grada Opatije

dokument


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH GRADA OPATIJE

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

dokument


ODLUKA O OSNIVANJU HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut "Festivala Opatija"

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

dokument


ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU HRVATSKOG MUZEJA TURIZMA

dokument


Odluka o sufinanciranju posljediplomskih studija

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije

dokument


Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

dokument


Odluka o prekršajnim sankcijama

dokument