Grad Opatija
Službene stranice

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Opatije

Na temelju članka 110. i 36. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 23/01, 8/06 i 18/06 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. donosi

Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Grada Opatije

Članak 1.
U Statutu Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 23/01, 8/06 i 18/06 – pročišćeni tekst) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Dan Grada Opatije je dan zaštitnika Opatije sv. Jakov, 25. srpnja, koji se svečano slavi kao gradski blagdan.“

Članak 2.
Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko –goranske županije.

Klasa: 023-01/08-01/16
Ur.br.2156/01-01-08-1
Opatija, 27. ožujak 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća
Adriano Požarić, v.r.