Grad Opatija
Službene stranice

Komunalna djelatnost

2021. GODINA

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslova djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera

Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova - Opći uvjeti iporuke komunalne usluge

Odluka o pokretanju projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Opatija led tehnologijom

2020. GODINA

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu

Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom te protuepidemijskih mjera

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

III Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

III izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. izmjena Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020.godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente Grada Opatije

Odluika o djelomičnom oslobađanju obveze laćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja pandemije COVID -19 virusom

Odluka o korištenju naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o obustavi od plaćanja spomeničke rente

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosi

Program potpora za rjuešavanje stambenog pitanja mladih

II. Izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g.

II. Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

I. Izmjene i dopune godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o preiumenovanju dijela ulice Viktora Cara Emina u Iki u ulicu Sveti Nikola

Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje posloven djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom

Odluka o obustavi od plaćanja spomeniček rente

Odluka o oslobađanju od obveza plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom

Odluka o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješovitog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom 

Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76 i 79 Zakona o komunalnom gospodarstvu

Odluka o izmjeni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Opatije

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključka građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na podruučju Grada Opatije

2019. godina

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.

Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

Program utroška spomeničke rente za 2020.

II Izmjene i dopune godišnjeg plrograma održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

II Izmjenai dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Odluka o načinu sufinanciranja EU projekta

I. Izmjene i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

I. Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za razvoj

Odluka o imenovanju Stubišta Ljube Kuntarića u Opatiji

grafički prikaz Stubišta Ljube Kuntarića

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete parkiranja na uređenim javnih površinama i u javnim garažama

Odluka o uređenju prometa na području Grada Opatija


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatija


2018. godina


 

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

dokument


 

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

dokument


 

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

odluka


 

Odluka o komunalnom doprinosu

odluka


 

Odluka o komunalnoj naknadi

odluka


 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatija

odluka


 

Odluka o izmjeni programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

dokument


 

I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018.

dokument


 

I Izmjene godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

dokument


 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente za sanaciju i obnovu pročelja i rovišta

dokument


 

Odluka o autotaksi prijevozu

dokument


 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Opatije

dokument


 

Plan gopspodaranje otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017. - 2022.g.

dokument


 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017. - 2022. godine

dokument


 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

dokument


 

Plan gospodarenja otpadom Grada Opatije za razdoblje 2017. - 2022. godine

dokument


Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

dokument


 

Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrsstrukture za 2017. godinu

dokument


 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uređenju prometa na području Grada Opatija

dokument


 

Odluka o načinu prižanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

dokument


 

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

dokument


 

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018.

dokument


 

Izmjena odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatija

dokument


 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova

dokument


 

I izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017

dokument


I izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju

dokument


Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

dokument


Izvješće o ostvarenju Godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

dokument


II Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

dokument


II Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

dokument


Odluka o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra

dokument


I. Izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2016.g.

dokument


I. Izmjena Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

dokument


I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.

dokument


Izmjena Odluke o poticanju priključenja građevine na javnu odvodnju za 2016.

dokument


Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g. 

dokument


Izvješće o ostvarenju godišnjeg porograma održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

dokument


Program utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2016.

dokument


Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Opatije

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016

dokument


Program utroška spomeničke rente za 2016.

dokument


Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu

dokument


Izmjene i dopune Odluke o poticanju priključivanja na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

dokument


II. Izmjene i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g.

dokument


II. Izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g.

dokument


I. Izmjena Programa utroška spomeničke rente za 2015.g.

dokument


I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2015.g.

dokument


I. Izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. g.

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatija

odluka


Odluka o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije

odluka


Izvješće o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2014.g.

izvješće


Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

izvješće


Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

odluka


Program utroška spomeničke rente za 2015.

odluka


Program utroška boravišne za 2015.

odluka


Program redovnog i pojačanog održavanja 2015.

odluka


Program gradnje komunalne infrastrukture za 2015.

odluka


Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova

odluka


Odluka o izmjeni odluke o spomeničkoj renti 

odluka


II izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.

dokument


II izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g.

dokument


Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

odluka


Odluka o donošenju Plana gospodaranje otpadom

odluka

plan gospodarenja otpadom


I. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.

dokument


I. izmjene godišnjeg programa komunalne infrastrukture za 2014.

dokument 


Odluka o izmjeni Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu

dokument


Izvješće o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastruktrure za 2013.g.

dokument


Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.g.

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima 

dokument


Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosi

dokumnet


Program utroška spomeničke rente za 2014.g.

dokument


Program utroška boravišne pristojbe za 2014.

dokument


Program redovnog i pojačanog održavanja 2014.g.

dokument


Program gradnje komunalne infrastruktrue za 2014. godinu

dokument


3. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

dokument


3. Izmjene godišnjeg programa gradnje komunalne infrastruktrue               

dokument 


I Izmjena godišnjeg Programa održavanja komunelne infrastrukture za 2013. godinu

dokument


I Izmjene Programa gradnje objekata i uređanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

dokument


IZVJEŠĆE o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

dokument


IZVJEŠĆE o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.godinu

dokument 


Odluka o dopuni Odluke o visini naknade za razvoj

dokument


Program utroška spomeničke rente za 2013. usvojeno

dokument


Program utroška boravišne pristojbe za 2013. usvojeno

dokument


Program redovnog i pojačanog održavanja 2012. usvojeno

dokument


Program gradnje komunalne infrastrukture za 2013. usvojeno

dokument


Izmjene Programa utroška spomeničke rente za 2012.

dokument


Program održavanja komunalne infastrukture 2012. III izmjena

dokument


Program gradnje komunalne infrastrukture za 2012. II izmjene

dokument


Usvojeni program vodnih građevina 2012-2014

dokument


II izmjena i dopuna godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

dokument


Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine OŠ

dokument


Odluka o načinu rasporeda decentraliziranih funkcija OŠ

dokument


Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova

dokument


I. izmjena i dopuna godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

dokumenti


I. izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

dokument


Izvješće o ostvarenju programa održavanja kom.infr. za 2011 usvojeno

dokument


Izvješće o ostvarenju program gradnje kom.infr. za 2011. usvojeno

dokument


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Opatije

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

dokument


II Izmjene i dopune godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

dokument


II Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

dokument


Program utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljstva

dokument


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente

dokument


Izmjene i dopune Plana gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2012.

dokument


Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

dokument


IZVJEŠĆE o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o autotaksi prijevozu

dokument


GODIŠNJI PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

dokument


3. IZMJENA GODIŠNJEG PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU

dokument


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2011. GODINU

dokument


3. IZMJENE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2010. GODINU

dokument


Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Opatije za 2011. godinu

dokument


Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu

dokument


Odluka o izmjenama odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije

dokument


Odluka o imenovanju ulica i trgova na području Grada Opatije

dokument


Odluka o visini spomeničke rente Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za razvoj

dokument


Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova

dokument


Odluka o komunalnom doprinosu

dokument


II izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

dokument


II izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

dokument


Odluka o autotaksi prijevozu

dokument


Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

dokument


Plan gradnje vodnih građevina za razdoblje 2010. - 2012. godine

dokument


Izmjene programa gradnje 2010.

dokument


Izmjene programa održavanja 2010.

dokument


Ostvarenje programa održavanja 2009.

dokument


Ostvarenje programa gradnje

dokument


Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

dokument


Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom

dokument


Odluka o visini naknade za razvoj

dokument


Odluka o obavljanju određenih poslova nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnog prometu na području Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

dokument


III Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


III Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


Odluka o uključivanju u projekt BULB kroz Udrugu - Centar za javnu rasvjetu

dokument


Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete - poslovi dekorativne rasvjete

dokument


Zaključak o usvajanju odluke o izmjeni Izjave o osnivanju Parkova d.o.o. Opatija

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije

dokument


II Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


II Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


I Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


I Izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


Odluka o komunalnom redarstvu

dokument


Odluka o komunalnom redu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o vremenu izvođenja građevinskih radova

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

dokument


Odluka izmjena i dopuna Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina

dokument


Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente

dokument


Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Opatije za 2009-2010. godine

dokument


Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije

dokument


Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu na području Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

dokument


III Izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


III Izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

dokumenti


Odluka o radnom vremenu prodavaonica

dokument


Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova

dokument


II Izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


II Izmjena programa gradnje objekata uređenja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


Odluka o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina

dokument


Odluka o odabiru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete

dokument


Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

dokument


Izmjena odluke o uređenju prometa

dokument


I izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


I izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

dokument


Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokument


Izvješće o ostvarenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

dokument


Važniji akti koji uređuju obavljanje komunalnih djelatnosti

Ovdje možete preuzeti slijedeće akte

Odluka o autotaksi prijevozu
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
Odluka o nerazvrstanim cestama
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama i Odluka o popisu nerazvrstanih cesta
Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije
Odluka o odvodnji otpadnih voda
Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu
Izmjena Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijevozu putnika u javnom prometu
Odluka o upravljanju grobljima
Odluka o uređenju prometa i Opći uvjeti organizacije parkiranja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije
Opći uvjeti organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
Izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
izmjene i dopune Općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu
Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu


Važniji akti koji uređuju financiranje komunalnih djelatnosti

Odluka o komunalnoj naknadi
IZMJENA Odluke o komunalnoj naknadi.doc
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Odluka o komunalnom doprinosu (SN27/04), doc file
odluka o izmjena i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Odluka o osnivanju proračunskog fonda za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleda na području Grada Opatije
Odluka o visini naknade za razvoj
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2010.
Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture 2010.


ZAKLJUČAK O SUBVENCIJI NAMJENSKOG POVEĆANJA CIJENE VODE

dokument


Akti kojima je uređen komunalni red Grada Opatije

Ovdje možete preuzeti
Odluka o komunalnom redu
Odluka o komunalnom redarstvu
Odluka o davanju na privremeno korištenje javnih površina
Odluke o izmjenama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina
Odluka o držanju kućnih ljubimaca
Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatija
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu
Odluka o radnom vremenu prodavaonica
Odluka o prekršajnim sankcijama
Pregled izvođenja građevinskih radova


ZAKLJUČAK U VEZI USKLAĐENJA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA PRAĆENJE CIJENA JAVNIH USLUGA

dokument


ZAKLJUČAK O RADOVIMA NA SANITARNOJ KANALIZACIJI

dokument


POSLOVANJE KOMUNALCA ZA 2003. GODINU

dokument


POSLOVANJE PARKOVA ZA 2003. GODINU

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju savjeta za prećenje cijena javnih usluga

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu

dokument


Zaključak o preuzimanju obveza provođenja cijelog postupka dodjele koncesija

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2004. godine

dokument


Odluka o komunalnom doprinosu

dokument


PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2004. GODINU

dokument


Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalog otpada

dokument


ODLUKA O PREKRŠAJNIM SANKCIJAMA

dokument


ODLUKA O IZDVAJANJU DIJELA NASELJA POLJANE I VEPRINAC I PRIPAJANJU NASELJU IČIĆI

dokument


ODLUKA O PROMJENI GRANICA GRADA OPATIJE I GRADA RIJEKE

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

dokument


Odluka o promjeni granice Grada Opatije i Općine Lovran

dokument


Odluka o izdvajanju dijela naselja Poljane i Dobreć i pripajanju naselju Vela Učka

dokument


Odluka o izdvajanju dijela naselja Ika i pripajanje naselju Oprić

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Opatije

dokument


Odluka o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru

dokument


ODLUKA O USKLAĐENJU I PROMJENI GRANICE GRADA OPATIJE I OPĆINE MATULJI

dokument


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI SPOMENIČKE RENTE

dokument


Odluka o usklađenju i promjeni granica Grada Opatije i Općine Matulji

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini spomeničke rente

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokument


Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokument


Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Opatije

dokument


Pravilnik o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeničke rente

dokument


Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu

dokument


PRAVILNIK o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije

dokument


II izmjene godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

dokumenti


II izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

IZMJENA PROGRAMA IZGRADNJE tablica 1- 2
II izmjene programa gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu


Odluka o autotaksi prijevozu

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

dokument