Grad Opatija
Službene stranice

Društvene djelatnosti

2021. godina

Suglasnost na Odluku o upisu u Dječji vrtić Opatija za 2021. godinu

2020. godina

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece za 2021. godinu

Zaključak o prihvaćanju Programa javnih potreba u sportu za 2021.godinu

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2020/2021.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škle "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu "Rikard Katalinič Jeretov" Opatija za 2020. godinu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Odluka o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikart Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/2020

2019. godina

Program javnih potreba u sportu Grada Optija za 2020.

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece za 2020.

Program projekta Grad Opatija - prijatelj djece za razdoblje 2020. - 2024.

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja - korisnika

Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/20.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020

Odluka o prijenosu imovine na Dječji vrtić Opatija

Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić Opatija

Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov Opatija za 2019. godinu

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na VII Izmjenu i dopunu Statuta Dječjeg vrtića Opatija


Odluka o izmjenama Odluke o podjeli ustanove predškolskog odgoja Grada Opatija Dječji vrtić Opatija

dokument


 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


 

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Optija

dokument


 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


 

Izvedbeni plan ostvarenja prava i potreba djece Grada Opatije za 2018.

dokument


Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Opatija

dokument


Statut Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Zaključak o usvajanju Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatija

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


Izmjene i dopune odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja korisnika usluga

dokument


Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potrebe djece za 2017.

dokument


Zaključak o pokretanju postupka izbora članova i zamjenika Savjeta mladih

zaključak


Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine za 2016. za Osnovnu školu J.K. Jeretov

plan


Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih fukcija osnovnog školstva za Osnovnu školu R.K. Jeretov za 2016.

odluka


Odluka o Savjetu mladih Grada Optije

odluka


Izmjene Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

odluka


Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece

plan


Programa rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2016  godinu

program


Odluka o stipendiranju učenika i studenata

odluka


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti

zaključak 


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

zaključak


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov

zaključak


Odluka o načinu raspoređivanja sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinić Jeretov za 2015.g.

odluka


Odluka o sufinanciranju dadilja

odluka


Zaključak o prethodnoj suglasnosti na Statut Knjižnice

zaključak


Odluka Plana rada Savjeta mladih

odluka


Izvedbeni plan ostvarivanja plava i potreba djece Grada Opatije za 2015.

odluka


Odluka o savjetu mladih

odluka


Odluka o izboru članova Savjeta mladih

dokument


Odluka o socijalnoj skrbi i zdrastvenoj zaštiti

dokument


Plan mreže Dječjih vrtića

dokument


Zaključak o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Opatije

dokument


Decentralizirane funkcije osnovnog školstva

dokument


Odluka o cijeni usluge vrtića

dokument


Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziran ih funkcija osnovnog školstva za 2013.g.

odluka


Zaključak  o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Festivala Opatija

zaključak


Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2013. godinu

dokument


Program rada i financijski plan savjeta mladih Grada Opatije za 2013. godinu

dokument


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2013. godinu

dokument


Odluka o o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA ZA 2012

dokument


ODLUKA Gradskog vjeća o odabiru savjeta mladih 2012

dokument


Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


Program rada i financijski plan savjeta mladih za 2012.g.

dokument


Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2012.g.

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O.Š. R.K. Jeretova

dokument


Odluka o dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2011. godinu

dokument


Izmjene i dopune Statuta Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Odluka o utvrđivanju Prijedloga Mreža osnovnoškolskih ustanova na području Grada Opatije

dokument


Izvedbeni plan Grad prijatelj djece za 2011.

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


Program rada Savjeta mladih Grada Opatije za 2010. godinu

dokument


Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

dokument


Program Grad prijatelj djece

dokument


Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za 2010.

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata

dokument


Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Gradske knjužnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Statuta Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju savjeta mladih Grada Opatije

dokument


Izmjene i dopuna gradskog programa poticanja zapošljavanja mladih

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

dokument


Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Odluka o stipendiranju studenata i studentica prava "dr.sc. Jadranko Crnić"

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

dokument


Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut O.Š. "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

dokument