Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o imenovanju glavnog urednika gradskog lista "Opatija"

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Urenivačkog savjeta za gradski list „Opatija“ („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, broj 20/00 i 38/06) i čl. 7. Poslovnika Gradskog poglavarstva („Službene novine“ Primorskogoranske županije, broj 20/01 i 16/06), na prijedlog Urenivačkog savjeta za gradski list „Opatija“, Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 9. prosinca 2008. godine, donosi

RJEŠENJE

o imenovanju glavnog urednika gradskog lista „Opatija“

1. Vanja Vinković imenuje se glavnim urednikom gradskog lista „Opatija, na
razdoblje od dvije godine.
2. Mandat imenovanog započinje danom imenovanja.
3. Ovo rješenje bit će objavljeno na oglasnoj ploči i na web stranici Grada
Opatije.

KLASA: 112-01/08-01/18
URBROJ: 2156/01-02-08-9
Opatija, 09. prosinca 2008.

PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA
Dr. sc. Amir Muzur