Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – pr. tekst, 174/04) te članka 37. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Matulji (KLASA: 022-05/08-01/31, URBROJ: 2156-04-08-03 od 16.10.2008. godine), Općinskog poglavarstva Općine Lovran (KLASA: 214-01/07-01/02, URBROJ: 2156/02-02-08-35 od 28.11.2008. godine) i Općinskog poglavarstva Općine Mošćenička Draga (KLASA: 214-01/08-01/09, URBROJ: 2156/03-08-4 od 01.12.2008. godine), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 9. prosinca 2008. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija

1. Gordan Filinić imenuje se za zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija, na mandat od četiri godine.

2. Mandat imenovanog započinje 1. veljače 2009. godine.

3. Ova odluka bit će objavljena u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.


KLASA: 112-01/08-01/13
URBROJ: 2156/01-02-08-24
Opatija, 9. prosinca 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE
Predsjednik Gradskog poglavarstva

Dr. sc. Amir Muzur