Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatije

Na temelju članka 30. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04 – pr. tekst, 174/04) te članka 29., članka 32. i članka 33. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Opatija, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva Općine Matulji (KLASA: 022-05/08-01/31, URBROJ: 2156-04-08-03 od 16.10.2008. godine), Gradsko poglavarstvo Grada Opatije, na sjednici održanoj 4. studenog 2008. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija

1. Mladen Šćulac imenuje se za zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija, na mandat od četiri godine.

2. Mandat imenovanog započinje 8. prosinca 2008. godine.

3. Ova odluka bit će objavljena u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 112-01/08-01/13
URBROJ: 2156/01-02-08-16
Opatija, 4. studenog 2008.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA OPATIJE
Predsjednik Gradskog poglavarstva

Dr. sc. Amir Muzur