Grad Opatija
Službene stranice

Odluke i akti gradskog vijeća


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Odluka o ustroju i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (pročišćeni tekst)

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Statut Grada Opatije

dokument


Izmjene etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatije

dokument


Izvješće Etičkog odbora za 2007. godinu

dokument


Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada Opatije

dokument


OPĆI AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

dokument


Odluka o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opatije

dokument


Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Opatije

dokument


Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije (pročišćeni tekst)

dokument


Statut Grada Opatija (pročišćeni tekst)

dokument


POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE (pročišćeni tekst)

dokument


ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA OPATIJE

dokument


ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU OPATIJI

dokument


Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije

dokument