Grad Opatija
Službene stranice

OBAVIJEST O IZMJENAMA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE GRADA OPATIJE

OBAVIJEST O IZMJENAMA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE GRADA OPATIJE

Datum: 14.4.2017.

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

zahvaljujemo se na odazivu i sudjelovanju u javnim raspravama koje su provedene za urbanističke planove uređenja naselja Opatija, Ika – Oprič i Pobri. Veliki dio zaprimljenih primjedbi i prijedloga je opravdan, ali ih nije moguće prihvatiti jer izlaze iz okvira koje je zadala Odluka o izradi plana, odnosno nisu navedeni kao ciljevi izrade plana. Kako bi mogli udovoljiti zahtjevima građana i zainteresiranih pravnih osoba Grad Opatija će proaktivnim pristupom u prostornom planiranju pristupiti češćim izmjenama prostorno planske dokumentacije.

Stoga objavljujemo u Novom listu i na mrežnoj stranici Grada stranici Grada (www.opatija.hr) poziv svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da u narednih 5 (pet) mjeseci, zaključno sa 25.9.2017. podnesu zahtjev za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije. Svi prijedlozi koji sadrže značajnije zahvate u prostoru (veći zahvati od izgradnje individualne stambene građevine) moraju biti potkrijepljeni programskim rješenjem (iz kojeg će biti vidljiv izgled zahvata - vizualizacija) i predstudijom izvodljivosti, odnosno moraju biti na odgovarajući način obrazloženi.

Nakon zatvaranja ovog poziva izraditi će se stručne podloge kojima će se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te će se takva stručna podloga dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje kao sastavni dio buduće odluke o pristupanju izradi plana.

Naglasak svih predloženih rješenja, kao i izmjena planova, mora biti na održivom razvoju, što u Opatiji prije svega znači očuvanje kulturne i prirodne baštine, zaštita zelenih površina i zaštita obalnog pojasa.

JAVNI POZIV

 

20.10.2017. (dopuna)

Zbog velikog interesa građana koji je uslijedio nakon otvaranja javnog poziva za podnošenje incijativa - prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije, te posebno zbog zahtjeva koji i dalje pristižu na adresu Grada, gradonačelnik Ivo Dujmić odlučio je produljiti rok za dostavu zahtjeva za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije do 31.12.2017.