Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Datum: 11.2.2015.

Na temelju točke 5. članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/12, 39/13, 5/14 i 32/14), gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

             Predmeti zakupa je  poslovni prostor u Opatiji i to:

 

         Nova cesta 115, prostor u prizemlju zgrade, površine 150,00 m2.

            -    stanje prostora:  djelomično uređen poslovni prostor,

            -     namjena:  pranje, dubinsko čišćenje i poliranje motornih vozila,

            -    početni iznos mjesečne zakupnine:  8.435,70 kuna uvećano za iznos PDV-a,

            -    trajanje zakupa: 5 godina

 

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:

- osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe i podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            - podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu predati Gradu Opatija garanciju poslovne banke na iznos 6-o mjesečne zakupnine (izjava mora biti popraćena pismom namjere poslovne banke da će u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji ponuđač istom izdati neopozivu garanciju u visini 6-o mjesečne zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja za pravovremeno plaćanje zakupnine i troškova redovnog održavanja, utroška električne energije, vode, komunalne naknade, i ostalih usluga i naknada za korištenje uređaja i zajedničkih dijelova zgrade). Garancija mora biti važeća za razdoblje od najmanje šest mjeseci, a zakupac će se prilikom potpisa ugovora o zakupu obvezati dostaviti izjavu o produženju garancije, prije njenog isteka, za svako slijedeće razdoblje za koje je garancija izdana dok ugovor o zakupu traje.

Umjesto garancije poslovne banke, ponuđač može ponuditi i osiguranje putem zasnivanja fiducijarnog vlasništva na nekretninama u svom vlasništvu s time što vrijednost nekretnine treba biti najmanje 50% veća od vrijednosti 6-o mjesečne zakupnine. Iz ovog osiguranja Grad je ovlašten podmiriti neplaćene zakupnine kao i sve troškove naplate iste.

Umjesto garancije poslovne banke, odnosno fiducijarnog vlasništva ponuđač može ponuditi plaćanje iznosa 6-o mjesečne zakupnine unaprijed za razdoblje dok ugovor o zakupu traje.

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor djelomično uređen,

- izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu sa pravilima struke i nadoknaditi svu štetu suvlasnicima stana u suterenu zgrade, a do koje bi eventualno moglo doći usljed obavljanja djelatnosti,

      - izjavu kojom se obvezuje, da će ukoliko s njim bude zaključen ugovor o zakupu, izraditi  hidroizolaciju u cijelom poslovnom prostoru u skladu sa pravilima struke na način da se spriječi prodor vode u stan u suterenu, izraditi izolaciju na istočnom dijelu pločnika oko šahte, obzirom da i sada kod jakih oborina, dolazi do prodora vode u spremište stana koje se nalazi ispod pločnika, izvršiti izolaciju od buke u skladu sa pravilima struke, dogovoriti se sa suvlasnicima stana u suterenu o korištenju okućnice na način da im se osigura jedno parkirališno mjesto i da im se omogući praćenje tijeka radova zajedno sa tehničkom službom Grada. 

- opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećane za PDV. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu),

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

            Jamčevina se uplaćuje u korist proračunan Grada Opatije HR5723600001830200000,  poziv na broj: HR68 7811- OIB.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostor može se pogledati dana 17. veljače (utorak) 2015. godine  od 10,00 do 10,30 sati –  i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

           

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 04.ožujka (srijeda) 2015.godine  u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 60 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.