Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Datum: 14.4.2014.

Na temelju točke 5. članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13 i 5/14) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

 

        Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori u Opatiji:

        1.  poslovni prostor u prizemlju zgrade Jurja Dobrile 12, površine 54,00 m2

             -   stanje prostora:   uređen poslovni prostor,

             -    namjena:  umjetnički atelje,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  1.062,90 kuna, uvećano za iznos PDV-a

             -   trajanje zakupa: 5 godina

        2.  poslovni prostor u prizemlju zgrade Andrije Štangera 28, površine 23,00 m2

             -   stanje prostora:   uređen poslovni prostor,

              -   namjena:  umjetnički atelje,

             -   početni iznos mjesečne zakupnine:  277,17 kuna, uvećano za iznos PDV-a

             -   trajanje zakupa: 5 godina

 

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI:                              

            - osnovne podatke o natjecateljima (prebivalište, državljanstvo za fizičke osobe, podatke o OIB-u, obrtnicu i rješenje o obrtu ili dokaz o članstvu u Hrvatskom društvu likovnih umjetnika, pravne osobe prilažu podatke o upisu u upisnik nadležnog registra za pravne osobe),

            -  podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,

- dokaz da natjecatelji ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,

- dokaz kojim osobe iz stavka 1. članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo zaključenja ugovora pod uvjetima najpovoljnije ponude, dokazuju svoj status,

- izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,

- izjavu natjecatelja da je upoznat da je poslovni prostor  uređen  sukladno Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije, te da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati sa ili bez suglasnosti zakupodavca),

- opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,

            - dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a. Izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu), 

- potvrdu porezne uprave o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

            Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Opatije, br. 2360000-1830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: 68 7811- OIB za fizičke osobe ili MB za pravne osobe, te OIB.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

Poslovni prostori mogu se pogledati dana 16. travnja 2014. godine (srijeda) i to : poslovni prostor pod brojem 1 od 9,00-9,30 sati i poslovni prostor pod brojem2 od 12,00 do 12,30 sati i  izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

 

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTORI U OPATIJI, sa naznakom adrese prostora - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 08,00 - 15,00 sati.

            Javno otvaranje ponuda održati će se dana 05.svibnja 2014. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati, u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M.Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana  od dana potpisa ugovora o zakupu.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing.