Grad Opatija
Službene stranice

Pozivni natječaj za prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Pozivni natječaj za prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Datum: 11.1.2019.

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 37/15) i odluke od 08. siječnja 2019.godine, Gradonačelnik Grada Opatije, objavljuje

P O Z I V N I     N A T J E Č A J

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Grada Opatije

 

            Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

  1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije
  2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo
  3. Nagrada Grada Opatije

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (osim Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije), ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana.

Ovlašteni predlagatelji ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove, odnosno zaposlenike.

 

  1. UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

I.1. Počasnim građaninom Grada Opatije može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Opatije.

I.2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša i drugih javnih djelatnosti.

Nagrada Grada Opatije za životno djelo može se dodijeliti samo jednoj fizičkoj osobi godišnje ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

Nagradu Grada Opatija za životno djelo čini i novčana nagrada u visini od 20.000,00 kuna neto.

I.3. Nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije. Nagrada Grada Opatije može se dodijeliti za postignuća i osobite rezultate iz područja navedenih pod I.2.

            Godišnje se mogu dodjeliti najviše tri Nagrade Grada Opatije fizičkim osobama i tri Nagrade Grada Opatije pravnim osobama.

U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

U slučaju da nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od tri godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

 

II. Javna priznanja Grada Opatije, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Opatije.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

 

III. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja koji se podnosi u pismenom obliku sadrži: podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, preliminarnu prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice), životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice), izjavu da predloženi kandidat nije član odnosno zaposlenik predlagatelja, te vrstu javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja prethodno razmatra Ocjenjivački sud u sastavu koje je imenovalo Gradsko vijeće i to: predsjednica Ana Puž Kukuljan i članovi: Diana Milanović, Biljana Šuša, Romina Alkier, Helena Nalis, Jan Bernd Urban, Goran Crnković, Maja Mihelčić i Neva Slani.

            Ocjenjivački sud izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima te ih upućuje Gradskom vijeću na odlučivanje.

 

            ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 28. veljače 2019. godine neposredno u pisarnicu Grada Opatije ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, ne otvarati“.

            Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 28. veljače 2019. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s 28. veljače 2019. godine.

 

 

KLASA: 061-01/19-01/01

URBROJ: 2156/01-03/01-19-2

Opatija, 08. siječnja 2019.

 

                                                                                              GRADONAČELNIK

                                                                                                   Ivo Dujmić, ing.