Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije

Datum: 21.1.2014.

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, br. 32/05, 15/07, 54/07 i 6/09) i Odluke od 21. siječnja 2014. godine, Gradonačelnik Grada Opatije, objavljuje

       

P O Z I V N I     N A T J E Č A J

za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja

Grada Opatije

 

            Ovaj natječaj objavljuje se za dodjelu slijedećih javnih priznanja:

            1. Imenovanje počasnim građaninom Grada Opatije

            2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo

            3. Nagrada Grada Opatije

 

            Prijedlog za dodjelu priznanja mogu dati: najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća Grada Opatije (osim Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije), Gradonačelnik, ovlaštena tijela pravnih osoba i udruga građana.

            Ovlašteni predlagatelji ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove, odnosno zaposlenike.

 

            I.      UVJETI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

            I.1. Gradsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Grada Opatije fizičku osobu koja nema prebivalište na području Grada Opatije, a istakla se naročitim zaslugama za Grad Opatiju.

            Počasnim građaninom može se proglasiti građanin Republike Hrvatske i druge države koji je osobito zaslužan za napredak i promicanje ugleda Grada Opatije u Hrvatskoj, a i izvan državnih granica.

            I.2. Nagrada Grada Opatije za životno djelo može se dodijeliti samo jednoj fizičkoj osobi godišnje, ukoliko joj do sada nije bila dodijeljena.

            Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Opatije iz slijedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja, prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, tjelesne kulture, prostornog uređenja i zaštite okoliša.

            Nagrada za životno djelo se dodjeljuje u iznosu od  20.000,00  kuna netto.

            I.3. Nagrada Grada Opatije je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarstvenog, kulturnog i društvenog života Grada Opatije za postignuća i osobite rezultate iz područja navedenih pod I.2.

U slučaju dodjeljivanja Nagrade Grada Opatije fizičkoj osobi vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

U slučaju da Nagradu Grada Opatije dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku, kao niti u roku od 3 godine od godine u kojoj je Nagrada Grada Opatije dodijeljena pravnoj osobi čiji je on čelnik.

           

            II.  Javna priznanja Grada Opatije, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Opatije.

            U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

            Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

           

            III.   Prijedlog za dodjelu javnog priznanja koji se podnosi u pismenom obliku sadrži: podatke o podnosiocu prijedloga (do jedne stranice), iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, prosudbu postignutih rezultata (do dvije stranice), odgovarajuća dokumentacija, životopis kandidata (za fizičku osobu do jedne stranice), te vrstu javnog priznanja za koje se osoba predlaže.

            Prijedlog za dodjelu javnih priznanja prethodno razmatra Ocjenjivački sud u sastavu koje je imenovalo Gradsko vijeće i to: predsjednik Lucijan Kos i članovi: Dušan Kotur, Suzana Cvjetković, Damir Lovreković, Neva Pizzul, Romina Alkier Radnić, Roberto Žigulić, Sandi Kršanac i Marijana Šepić Bjelobaba.

Ocjenjivački sud utvrđuje prijedlog za dodjelu javnih priznanja i upućuje ga Gradskom vijeću na odlučivanje.

 

            ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

            Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se zaključno do 28. veljače 2014. godine neposredno u pisarnicu Grada Opatije ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj koverti s naznakom "Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Opatije, ne otvarati".

            Prijedlozi koji pristignu poštom nakon 28. veljače 2014. godine uzet će se u razmatranje samo ako imaju žig pošte zaključno s 28. veljače 2014. godine.

 

 

Klasa: 061-01/14-01/01

Ur. broj: 2156/01-03/01-14-2

Opatija,    21. siječnja  2014.

 

 

 

                                                                                           GRADONAČELNIK

                                                                                             Ivo Dujmić, ing.