Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice

Natječaj za razvrgnuće suvlasničke zajednice

Datum: 6.6.2016.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluke Gradskog vijeća od 31. svibnja 2016. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE

 

I.                   Predmet razvrgnuća su :

 

- zč. 504/1 od 8 m2 i zč. 504/2 od 87 m2 suvlasništvo Grada Opatije u 7/9 dijela i Marković Mladenka u 2/9 dijela i zč. 497/5 od 1525 m2, zč. 497/8 od 1170 m2 i zč. 497/9 od 1252 m2  suvlasništvo Grada Opatije u 233/900 dijela i Marković Mladenka u 517/900 dijela, na način da Grad Opatija postane vlasnik u cijelosti na zč. 504/1 od 8 m2, te, pored dosadašnjih 233/900 dijela, vlasnik u 279/900 dijela zč. 497/5 od 1525 m2, čija ukupna vrijednost iznosi 1.016.440,46 kuna,  a Marković Mladenko vlasnik u cijelosti na zč. 504/2 od 87 m2, te  233/900 dijela zč. 497/8 od 1170 m2 i zč. 497/9 od 1252 m2, čija ukupna vrijednost iznosi 1.467.272,31 kunu, uz plaćanje razlike u vrijednosti  od 450.831,85 kuna, uvećane za troškove vještačenja i objave natječaja u iznosu od 9.771,25 kuna, odnosno ukupno 460.603,10 kuna.

 

Jamčevina: 46.060,31 kuna

 

            Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na  nekretninama koje dobiva u vlasništvo nakon isplate razlike u vrijednosti uvećane za troškove vještačenja i troškova objave natječaja u cijelosti i dostave brisovnog očitovanja za brisanje založnih prava na nekretninama koje bi Grad dobio u vlasništvo

     

 

II.                SADRŽAJ PONUDE:

 

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB), dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet razvrgnuća, te pisma namjere založnih vjerovnika da će, u slučaju da ponuđač bude izabran kao najpovoljniji,  u roku 30 dana od zaključenja ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice izdati valjanu tabularnu ispravu za brisanje zaloga na dijelu kojeg će Grad Opatija dobiti u vlasništvo

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj:HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 30. rujna 2016. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

III.             ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

 

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku 15 dana od objave natječaja,  putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE – NE OTVARATI“.

 

IV.              ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

 

 

            V.        ISPLATA RAZLIKE U VRIJEDNOSTI I TROŠKOVA

                  -    30  dana od zaključenja ugovora.

           

            U slučaju zakašnjenja plaćanja razlike u vrijednosti i troškova Grad Opatija će novom vlasniku obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos razlike u vrijednosti i troškova.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da novi vlasnik zakasni s plaćanjem razlike u vrijednosti i troškova više od 90 dana od isteka roka za plaćanje i/ili u istom roku ne dostavi valjano brisovno očitovanje za brisanje založnih prava na nekretninama koje bi Grad dobio u vlasništvo, Grad može raskinuti ugovor i zadržati jamčevinu.

            Svaka od ugovornih strana snosi svoje troškove zaključenja i provedbe ugovora, kao i porez na promet nekretnina koje dobiva u vlasništvo.

 

 

            VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati  27. lipnja 2016. godine u 10,00 sati u Uredu grada.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradsko vijeće.

            Gradsko vijeće zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

                                                                                 

        

 

         GRAD OPATIJA

                                                                                              Gradonačelnik:

                                                                                              Ivo Dujmić, ing.