Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

NATJEČAJ ZA PRODAJU DEMONTIRANE KONSTRUKCIJE I OPREME SPORTSKE DVORANE GOROVO

NATJEČAJ ZA PRODAJU DEMONTIRANE KONSTRUKCIJE I OPREME SPORTSKE DVORANE GOROVO

Datum: 11.11.2016.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN br. 33/2001, 129/2005, 109/2007, 36/2009, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 137/2015) i  Odluke Gradonačelnika od 07.11.2016. godine, Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU DEMONTIRANE KONSTRUKCIJE I OPREME SPORTSKE DVORANE GOROVO

 

I.                   PREDMET PRODAJE SU:

 

A)     KONTEJNERI

 

1.       Kontejner sanitarni čvor + ured tlocrtne dimenzije 600 x 240 cm sa otvorenim bočnim stijenama, sa keramičkom oblogom, sanitarijom i rasvjetom, 1 kom

2.       Kontejner ured tlocrtne dimenzije 600 x 240 cm sa ulaznim vratima i elektro instalacijom, 1 kom

3.       Kontejner garderobni tlocrtne dimezije 600x 240 cm sa otvorenom bočnom stijenom i ulaznim vratima i elekro instalacijom, 1 kom

 

            Početna cijena: 20.770,50 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina: 2.077,05 kuna

 

B)                ALU KONSTRUKCIJA DVORANE

 

            Nosivi profili alu - čelični, elipsoidnog oblika dim. 300 x120 m, debljine stijenke cca 7 mm zasvođeni dužine cca 630 cm i sekunarni alu – čelični nosači okrugli profili sa mogućnošću teleskopskog izvlačenja dužine cca 420 cm 1. komplet

            Početna cijena: 165.333,00 kuna ( iznos sa  PDV-om)

            Jamčevina: 16.533,30 kune

 

C)                ALUMINIJSKA BRAVARIJA

 

1.                  Dvokrilna ulazna aluminijska ostakljena vrata bez štoka, jedno staklo razbijeno, dim..                180 x 215 cm , 1 kom

            Početna cijena: 833,00 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina: 83,30 kune

2.                  Dvokrilna ulazna aluminijska ostakljena vrata sa štokom, dim.. 180 x 215 cm , 1 kom

            Početna cijena:  1.833,00 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina:  183,30 kune

 

D)                PLINSKA PODSTANICA

 

            Plinski gorač, vanjski - podstanica za upuhivanje toplog zraka u prostor dvorane 1                     kom i limeni ventilacioni kanali raznih profila, oštećeni, 125 kg

            Početna cijena: 1.895,55 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina: 189,55 kuna

 

E) RASVJETA

 

Stropni reflektori interjerne rasvjete dvorane sa ovjesnim elementima

3 kom                                                

Početna cijena: 1.270,50 kuna (iznos sa PDV-om)

Jamčevina: 127,05 kuna

 

F) SPORTSKA OPREMA

1.         Teleskopska konstrukcija koševa, 2 kom

           

            Početna cijena: 21.583,00 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina: 2.158,30 kune

 

2.Golovi za rukomet i mali nogomet dim. 315 x210 cm od nosivih kvadratnih čeličnih cijevi      profila 80 x 80 mm te nosača mreže, oštećeni, 2 kom                                      

            Početna cijena: 3.583,00 kuna

            Jamčevina: 358,30 kune

 

G) ČELIČNA OGRADA

Zaštitna ograda od okruglih čeličnih cijevi profila 50 mm, segmenti dužine 600 cm i      visine   100 cm, sa tri horizontalna profila i četiri vertikalne cijevi, 5 kom      

            Početna cijena: 1.895,50 kuna (iznos sa PDV-om)

            Jamčevina: 189,55 kuna

 

H) OBLOGA PODA

 

1.       Gumeni tepih u rolama debljine 10 mm

prosječne dužine cca 20,00 metara

 

a)       širine 100 cm - 3 kom

                                              

b)  širine 150cm - 6 kom

                       

c)  širine 200cm -  1 kom

 

Početna cijena: 333,00kuna (iznos sa PDV-om)

Jamčevina: 33,30 kune

 

 

           

 

NAPOMENA: Demontirana konstrukcija i oprema se mogu, uz najavu na broj telefona 051 680 128 ,  pogledati u Jurdanima, Jurdani 50b (sjedište Komunalca d.o.o.), od ponedjeljka do petka od 8,00 do 14,00 sati.

           

 

            Demontirana konstrukcija i oprema se kupuju prema viđenom stanju.

 

Grad Opatija će novim vlasnicima kupljenu konstrukciju/opremu predati u posjed nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti.

            Kupac je dužan u roku od 15 dana od predaje u posjed kupljene konstrukcije/opreme organizirati odvoz robe o svom vlastitom trošku.

 

           

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe, OIB),  dokaz o uplaćenoj jamčevini, te oznaku predmeta natječaja za koji se podnosi ponuda prema oznaci iz natječaja (npr. A), F) 2. itd…).

            Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR 68-7757- OIB.

 

 

III.       ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

            Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku 15 dana od objave natječaja, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom "NATJEČAJ ZA PRODAJU DEMONTIRANE KONSTRUKCIJE I OPREME SPORTSKE DVORANE GOROVO

 - NE OTVARATI".

 

IV.       ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-          15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača

 

V.        ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE

            -     15 dana od zaključenja ugovora

 

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonske zatezne kamate.

            Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.  Ako ponuđač odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuđača, gubi pravo na povrat jamčevine. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća.

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 30 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

           

VI.       OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

            Ponude će se otvarati 01.12.2016. godine u 13,00 sati u Uredu grada.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača  donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

                                                           GRAD OPATIJA

                                                           Gradonačelnik:

                                                           Ivo Dujmić, ing., v.r.