Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

Natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

Datum: 10.11.2017.

Ponovo se raspisuje natječaj za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij za školsku/akademsku godinu 2017./2018.

Na temelju članka 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/15), članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 25/09, 30/09, 7/13 i 17/13) i Odluke od 08.11.2017. godine Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

ZA AKADEMSKU GODINU 2017/2018.

           

I. Grad Opatija dodjeljuje stipendiju za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti.

Stipendija se dodjeljuje za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na visokim učilištima izvan Republike Hrvatske.

 

II. Pravo na prijavu za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij čijim se završetkom stječe akademski naziv doktora znanosti odnosno doktora umjetnosti ima student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da student ima prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih pet godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,

- da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Opatije,

- da je student poslijediplomskog sveučilišnog studija koji je u svakoj godini prethodno završenih studija ostvario uspjeh u visini prosječne ocjene 4,0 i više te

- kojem studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine, a što se dokazuje izjavom ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

 

III. Prijave se podnose  na obrascu prijave za dodjelu stipendije za školsku/akademsku godinu 2017/2018. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ koji se može podići u pisarnici Grada Opatije ili preuzeti s web stranice Grada Opatije.

 

IV. Pristupnici za dodjelu stipendija uz prijavu obavezno prilažu sljedeće dokumente:

-        presliku domovnice,

-        izjava o članovima zajedničkog domaćinstva - na predviđenom obrascu,    

-        potvrda o upisu akademsku godinu 2017/2018.,

-        preslika diplome posljednjeg prethodno završenog studija i/ili rješenje o akademskom priznavanju inozemne diplome,

-        prijepis ocjena svih godina prethodno završenih studija, odvojeno po godinama,

-        potvrda o visini školarine i

-        izjava ili druga odgovarajuća dokumentacija da studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50 % visine školarine.

Uz prijavu, može se priložiti i dodatna dokumentacija kao priznanja, diplome i potvrde o rezultatima s natjecanja, sudjelovanju na znanstvenim i stručnim projektima i skupovima, objavljenim znanstvenim i stručnim radovima, preporuka profesora, potvrda o volonterskom radu i drugo.

Za dokumente koji nisu na hrvatskom jeziku potreban je ovjereni prijevod.

Radi utvrđivanja potrebnih činjenica, upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u roku navedenom u naknadnoj obavijesti.

VI. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Gradu Opatija, osobno ili putem pošte na adresu Maršala Tita 3, Opatija, s naznakom "Natječaj za stipendiju".

Rok za dostavu prijave na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja na web stranici Grada Opatije.

 

VII. Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.

 

VIII. Obradu prijava pristiglih na natječaj obavlja upravno tijelo nadležno za poslove obrazovanja te podnosi Gradonačelniku prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za poslijediplomski sveučilišni studij u roku od 30 dana od dana završetka roka za dostavu prijava.

Gradonačelnik utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendije u roku osam dana od primitka prijedloga liste kandidata.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Opatije.

 

 

KLASA: 604-01/17-01/02

URBROJ: 2156/01-03-17-6

Opatija, 9.11.2017.

 

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing., v.r.