Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Datum: 31.12.2019.

M.Tita 88, 40,25 m2

Na temelju članka 3. točke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19, 22/19-ispr. i 23/19) gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 

Predmet zakupa je poslovni prostor u Opatiji, na adresi M. Tita 88., na I. katu, ukupne površine 40,25 m2

 • stanje prostora: neuređen poslovni prostor,
 • energetski razred: B,
 • namjena: djelatnost zdravstva – privatna specijalistička praksa,
 • početni iznos mjesečne zakupnine: 2.694,73 kuna uvećano za iznos PDV-a,
 • trajanje zakupa: 5 godina

         

            PONUDE MORAJU SADRŽAVATI: 

         

 1. Osnovne podatke o natjecateljima:
 • za ponuđača fizičke osobe (ime i prezime ponuđača, prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB) sa izjavom o zaštiti osobnih podataka u kojoj ponuđač daje suglasnost na obradu i objavljivanje osobnih podataka u svrhu natječajnog postupka),
 • za ponuđača, pravnu osobu obvezu dostave podatka o pravnoj osobni (tvrtka i sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime zakonskog zastupnika ponuđača, njegovo prebivalište i osobni identifikacijski broj (OIB),
 1. podatke o dosadašnjem radu natjecatelja,
 2. dokaz da ponuđač ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora,
 3. izjavu ponuđača koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti za sklapanje ugovora o zakupu na temelju čl. 132 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dokaz kojim dokazuje svoj status i izjavu da nema sklopljen ugovor o zakupu drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je ostvaren
 4. odredbu da pravo prvenstva pri sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji pod uvjetom da sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, a sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 5. izjavu natjecatelja da će najkasnije na dan potpisa ugovora o zakupu dostaviti Gradu Opatiji solemniziranu bjanko/e zadužnicu/e fizičke osobe odnosno zakupnika pravne osobe i zakonskog zastupnika pravne osobe izdanu/e do iznosa koji pokriva petogodišnji iznos zakupnine s PDV-om,
 6. izjavu natjecatelja da je upoznat da je Grad ovlašten iz osiguranja podmiriti neplaćenu zakupninu kao i sve troškove njene naplate,
 7. izjavu natjecatelja da prihvaća opće uvjete zakupa propisane Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora, te da je upoznat sa stanjem i opremljenošću prostora koji se daje u zakup,
 8. obvezu ponuđača da da izjavu kojom je upoznat da je poslovni prostor neuređen, da preuzima poslovni prostor u viđenom stanju, i da ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku i da se odriče prava primjene instituta stjecanja bez osnova i poslovodstva bez naloga (bez obzira da li će u poslovni prostor ulagati s ili bez suglasnosti zakupodavca).
 9. izjavu natjecatelja kojom se obvezuje da će, ako bude izabran najpovoljnijim ponuđačem, sve radove uređenja prostora izvesti u skladu s pravilima struke i ishoditi sva odobrenja neophodna za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru,
 10. opširan opis ponude, odnosno sadržaj i vrstu usluga koja će se pružati,
 11. dokaz o uplati garantnog pologa u visini jednostrukog iznosa početne mjesečne zakupnine uvećano za iznos PDV-a, s naznakom da izabrani ponuđač gubi pravo na povrat pologa u slučaju da ne zaključi ugovor o zakupu ili prilikom zaključenja ugovora ne pruži instrumente osiguranja propisane natječajem. Po zaključenju ugovora o zakupu polog se zadržava kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine i drugih potraživanja Grada koja proizlaze iz ugovora o zakupu (tijekom trajanja ili po isteku ugovora o zakupu). 

 

Garantni polog/jamčevina uplaćuje se na račun Grada Opatije, IBAN: HR5723600001830200000 Proračun Grada Opatije, poziv na broj: HR68 7811- OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.

 

 1.  potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja, ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja,  neće se razmatrati.

 

KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:

            - najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

Poslovni prostor može se pogledati dana 07. siječnja 2020. godine (utorak) od 10.00 do 10.30 sati i izvršiti uvid u zapisnik sa utvrđenim elementima kvalitete i opremljenosti poslovnog prostora.

  

DOSTAVLJANJE PONUDA:

            - pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, M. Tita 3, Opatija, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U OPATIJI, M. TITA 88/I" najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

            Ponuda za natječaj podnosi se na obrascima kojeg zainteresirani ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M.Tita 3, svaki radni dan od 09,00 - 14,00 sati ili na Internet stranicama Grada (http://www.opatija.hr/hr/obrasci/).

            Javno otvaranje ponuda održati će se u ponedjeljak, 20. siječnja 2020. godine u 13,00 sati u zgradi Grada Opatije - vijećnica, M. Tita 3.

Uvođenje u posjed odmah po potpisivanju ugovora.

            Zakupnik je dužan početi obavljati djelatnost u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora o zakupu.

            Komisija neće uzeti u razmatranje ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača  kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja. 

            Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

KLASA:372-01/19-01/70

URBROJ:2156/01-03/01-19-2

 

GRADONAČELNIK

  Ivo Dujmić, ing.