Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina

Datum: 24.7.2020.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 129/00, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (Službene  novine PGŽ 47/09, 32/16, 6/17 – proč. tekst i 32/19) i Odluke Gradonačelnika od 09.07.2020.g. i 12.06.2020.g., Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA

 

  1. PREDMET PRODAJE:
  1. k.č. 477 parkiralište od 14 m2 upisana u zk.ul. 207 k.o. Pobri (n.i.)

Početna cijena:  12.707,50 kuna (slovima: dvanaesttisućasedamstosedamkunaipedesetlipa)

Jamčevina: 1.270,75 kn (slovima: jednatisućadvjestosedamdesetkunaisedamdesetpetlipa)

 

2.  k.č. 891 uređeno zemljište od 83 m2, upisana u zk.ul. 381 k.o. Ičići

Početna cijena:  68.307,50 kuna (slovima: šezdesetosamtisućatristosedamkunaipedesetlipa)

Jamčevina: 6.830,75 kn (slovima: šesttisućaosamstotridesetkunaisedamdesetpetlipa)

 

Napomena:

Grad Opatija će novim vlasnicima izdati tabularnu ispravu za upis prava vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju po načelu ,,viđeno – kupljeno“.

 

II.        SADRŽAJ PONUDE:

            Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđenu kupoprodajnu cijenu te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet prodaje.

            Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR5723600001830200000, poziv na broj 68-7757-OIB platitelja.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 01. prosinca 2020. godine, da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatit će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

  1. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda s prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, s naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA OD 24.07.2020. GODINE – NE OTVARATI“.

            Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

            Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

  1. ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

  1. ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

            -30 dana od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

            U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.           

            Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

            Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.     

            U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

            Troškove ovjere i provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

  1. OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

            Ponude će se otvarati 13.08.2020. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Opatije, na adresi Opatija, Maršala Tita 3.

            Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

            U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

            Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik.

            Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

            Grad Opatija može odustati od prodaje u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.