Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Datum: 12.3.2020.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) Odluke Gradskog vijeća od 11.12.2019.g. te Odluka Gradonačelnika od 30.12.2019.g.,  od 27.02.2020.g. i od 02.03.2020.g. Grad Opatija raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA

 

I.                   PREDMET PRODAJE:

1.      k.č. 784/1 dvorište i kuća površine 2146 m2, upisane u zk.ul. 482 k.o. Ičići

             Energetski razred:F.

Početna cijena:  3.237.243,13 kuna

Jamčevina: 323.724,31 kuna

 

Napomena:

            Kuća je prizemnica koja se nalazi na adresi Ičići, Brdo 2, a sastoji se od tri sobe, hodnika, kuhinje, wc-a, kupaonice, ukupne površine 77,15 m2.

2.      k.č. 408 uređeno zemljište od 80 m2, upisana u zk.ul. 471, k.o. Ičići

Početna cijena:  89.693,13 kuna

Jamčevina: 8.969,31 kuna

Napomena:

Na sredini zemljišne čestice nalazi se betonski stup nadzemne NN mreže te jedan podzemni NN vod koji prolazi rubnim dijelom čestice. Eventualno izmještanje predmetnog betonskog stupa kupac je dužan učiniti u svom trošku, bez prava na naknadu troškova od Grada Opatije.

3.      stan u zgradi sagrađenoj na grč. 313 kuća, dvorište i uređeno zemljište upisano u zk.ul. 1525 k.o. Volosko, na adresi M. Tita 45, i to 14. Suvlasnički dio: 3/42 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-14)  stan na tavanu na nacrtu označen br. 14, koji se sastoji od jedne prostorije i nužnika, ukupne površine 40,05 m2

Energetski razred:E

Početna cijena:  200.493,13 kuna

Jamčevina: 20.049,31 kuna

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu na upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnine se kupuju u stanju ,,viđeno – kupljeno“

 

II.                PREDMET ZAKUPA:

 

1.      dio od 100 m2 nekretnine označene kao k.č. 1108/1 put od 146 m2, upisane u zk.ul. 1286  k.o. Opatija, prema skici izmjere izrađenoj od strane GEO-STIL d.o.o. Matulji (studeni, 2018. godine)

Namjena: uređenje i korištenje zemljišta kao parkirališnog prostora

Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno najduže na rok od 10 godina.

Početna cijena:  320,00  kuna (slovima: tristodvadesetkuna) mjesečno, uvećano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvećano za troškove objave natječaja i troškove procjene u iznosu od  5.093,13 kuna.

 

Napomene:

Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed zakupcu danom zaključenja ugovora.

Nekretnine se daju u zakup prema viđenom stanju.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena izgradnja građevine niti izvođenje drugih radova. Iznimno, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja. Uz zahtjev za odobrenje, zakupac je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.). 

 

III.      SADRŽAJ PONUDE:

          Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, OIB, domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretnine koje su predmet prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro – račun Proračuna Grada Opatije broj HR572360000-1830200000, poziv na broj 68-7757-OIB.

Pod dokazom o plaćenoj jamčevini smatra se i garancija banke, u visini potrebne jamčevine s rokom važenja do 31.05.2020. godine za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 2. i 3. odnosno sa rokom važenja do 31.08.2020.g. za nekretninu pod rednim brojem 1., da će banka na zahtjev Grada Opatije isplatiti iznos jamčevine. Grad Opatija naplatiti će jamčevinu iz garancije najkasnije u roku 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

 

IV.             ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA:

Ponuda sa prilozima dostavlja se: za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. u roku 90 dana od dana objave, a za nekretnine pod rednim brojem 2. i 3. koje su predmet prodaje te nekretninu koja je predmet zakupa u roku od 30 dana od dana objave, putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA – NE OTVARATI, ZA NEKRETNINU U PRODAJI/ZAKUPU POD REDNIM BROJEM _____“.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

 

V.                 ROK ZAKLJUČENJA UGOVORA:

-Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

-Ugovor o zakupu u obliku ovršne isprave s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

VI.              ISPLATA KUPOPRODAJNE CIJENE:

-15 dana od zaključenja ugovora za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem  2.

-30 dana od zaključenja ugovora za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 1. i 3.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

 Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

             

 U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu.

 Troškove provedbe ugovora kao i porez snosi kupac.

 

VII.     PLAĆANJE ZAKUPNINE:

 

Zakupnina se plaća mjesečno do 20-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnina za prvi mjesec korištenja se plaća uvećana za troškove vještačenja i  objave     natječaja.

U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine Grad Opatija će zakupcu obračunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u zakupninu za prvi mjesec korištenja, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

Troškove provedbe ugovora snosi zakupnik.

 

VIII.    OTVARANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

           Ponude će se otvarati u Upravnom odjelu za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. dana 15.06.2020. godine u 13,00 sati, a za nekretnine koje su predmet prodaje pod rednim brojem 2. i 3. i nekretninu koja je predmet zakupa dana 17.04.2020.g. u 13,00 sati.

Najpovoljniji ponuditelj se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi za nekretninu koja je predmet prodaje pod rednim brojem 1. Gradsko vijeće, a za ostale nekretnine koje su predmet ovog Natječaja donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik te Gradsko vijeće zadržavaju pravo da ne izaberu najpovoljnijeg ponuditelja

Grad Opatija može odustati od prodaje i zakupa u svako doba prije zaključenja ugovora.

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.