Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda

Datum: 29.8.2018.

Posljednji dan za podnošenje prijave je 13. rujna 2018.g.

U „Narodnim novinama“ br. 77. od 29. kolovoza 2018. godine objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.  

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 15 dana za podnošenje prijava na natječaj. Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili izravno u pisarnicu Grada Opatije, je 13. rujna 2018.g.

Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda:

provodi i prati naplatu gradskih prihoda, priprema i obrađuje podatke za razrez poreza na tvrtku i poreza na kuće za odmor te vodi upravni postupak i donosi rješenja za razrez navedenih poreza, priprema i obrađuje podatke za ovrhu javnih prihoda, obavlja poslove u žalbenim postupcima i postupcima prisilne naplate, kontaktira s obveznicima vezano za plaćanja javnih prihoda, surađuje s ostalim službenicima Odsjeka, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40 uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na natječaj.

Izvori za pripremanje kandidata: 

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c,
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) – cijeli tekst,
 • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije (SN PGŽ 8/13- proč. tekst, 39/13 ) cijeli tekst, 
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17) cijeli tekst, 
 • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16,101/17) cijeli tekst
 • Opći porezni zakon (NN 115/16) cijeli tekst,
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18) cijeli tekst, 
 • Odluka o porezima Grada Opatije (SN PGŽ 37/11, 5/12, 7/13,) cijeli tekst, 
 • Odluka o porezu na potrošnju (SN PGŽ 11/17) cijeli tekst
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) članci  76.- 102, 
 • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) članci 1-15, 37-39, 47, 68, 95.
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (NN 53/13, 94/14)
 • Odluka o izvršavanju proračuna Grada Opatija za 2018.godinu (SN PGŽ 37/17, 3/18) članci  20.-25.
 • web stranica Grada Opatije www.opatija.hr

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na  web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.