Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prijam u službu

Natječaj za prijam u službu

Datum: 24.12.2019.

Viši stručni suradnik: za međunarodnu suradnju, eu integracije i protokol; za upravljanje imovinom; za poslove investicijskog održavanja

U današnjem broju „Narodnih novina“ objavljen je natječaj za prijam u službu u Grad Opatiju na tri radna mjesta, i to:

  1. viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol (1 izvršitelj, m/ž) u Uredu Grada
  2. viši stručni suradnik za upravljanje imovinom (1 izvršitelj, m/ž) u Uredu Grada
  3. viši stručni suradnik za poslove investicijskog održavanja (1 izvršitelj, m/ž) u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša

Obavijest o objavi natječaja objavljena je u današnjem broju „Novog lista“, a tekst natječaja dostupan je ispod ove objave.

Posljednji dan za podnošenje prijava na natječaj, predajom pošti ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije je srijeda- 08.01.2020. godine.

I. Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol: obavlja stručne, savjetodavne i protokolarne poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, prati domaće i međunarodne natječaje za financiranje od strane europskih i drugih fondova te pruža potporu upravnim tijelima prilikom kandidiranja projekata na spomenute natječaje, obavlja poslove gradskog protokola, u suradnji s protokolom drugih institucija, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

II.Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za upravljanje imovinom: Obavlja stručne i savjetodavne poslove povezane s imovinsko- pravnim predmetima iz djelokruga Gradskog vijeća i izvršnog tijela, obavlja poslove povezane sa zakupom poslovnih prostora i najmom stanova u vlasništvu Grada, redovnim korištenjem objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom, poslove povezane sa sudjelovanjem Grada u imovinsko-pravnim upravnim postupcima, vodi upravni postupak dodjele koncesije na turističkom zemljištu, surađuje s drugim upravnim tijelima nadležnim za upravljanje gradskom imovinom, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,60, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III.Opis poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za poslove investicijskog održavanja: obavlja stručne poslove povezane s pripremom, izvođenjem i kontrolom nad radovima investicijskog održavanja i gradnje objekata visokogradnje u vlasništvu Grada (poslovni prostori, stanovi i zgrade gradske uprave), obavlja poslove prijave štete na objektima u vlasništvu Grada i objektima infrastrukture, poslove obračuna obujma zgrade radi obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te obračuna komunalnog doprinosa radi ozakonjenja zgrada, obavlja druge srodne poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela i voditelja Odsjeka.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 2,40, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Natječajni postupak za radno mjesto pod rednim brojem I. viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, obuhvaća i provjeru poznavanja engleskog jezika.

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:

  1. iz područja opće uprave i europskih integracija za radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05,      109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17 i 98/19) članci 14. – 23.

Zakon o regionalnom razvoju RH (NN 147/14, 123/17 i 118/18) članci 14.-15., 29.-30.,   32.-37.

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) članci: 3.-7., 12.-19., 197.-268., 280.-288., 290. i 321.

Uredba o indeksu razvijenosti (NN 131/17) cijeli tekst

Statut Grada Opatije (SN PGŽ 25/09, 30/09 – ispravak, 7/13, 3/18, 5/18 – ispravak) cijeli tekst

ESI fondovi 2014.-2020. i Europska teritorijalna suradnja; izvor www.strukturnifondovi.hr,

Strategija razvoja Grada Opatije (str.178.-279.)  i Destinacijski akcijski plan (str. 25.-124.); izvor www.opatija.hr,

Uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga www.opatija.hr/files/file/natjecaji/javna_nabava/2017/Upute-za-jednostavnu-nabavu-2017.pdf

Informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web stranica Grada Opatije   www.opatija.hr

 

  1. iz područja opće uprave i imovinsko- pravnih poslova za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c, 67.-72.,

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 79.-82., 96.-121.

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19) članci 182.-205.

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19) cijeli tekst

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 94/17- ispravak) članci 280.-296. i 354.-395.

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) članci 98.-109.

Odluka o raspolaganju nekretninama (SN PGŽ 47/09, 32/16 i 32/19) cijeli tekst

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) cijeli tekst

Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11) cijeli tekst

Informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web stranica Grada Opatije www.opatija.hr

 

  1. Iz područja opće uprave, komunalnog gospodarstva i graditeljstva za radno mjesto viši stručni suradnik za poslove investicijskog održavanja;

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

       Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18) cijeli tekst

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Opatije (SN PGŽ 22/10, 8/14 i 37/15 i 43/18) cijeli tekst

        Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17‚  39/19 i 125/19) cijeli tekst

        Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19 i 98/19) cijeli tekst

Informacije o Gradu Opatiji i njegovim aktivnostima sadržane na web stranici www.opatija.hr  

 

Web-stranica “Narodnih novina” je www.nn.hr, web-stranica “Službenih novina Primorsko-goranske županije” je www.sn.pgz.hr .

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

 

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu natječaja, mogao dostaviti u obliku preslike.

 

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr .

 

NATJEČAJ