Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Grada Opatije

Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financira iz Proračuna Grada Opatije

Datum: 3.6.2020.

Na temelju članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko goranske županije broj 37/15), Gradonačelnik Grada Opatije raspisuje

 

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRA IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE

 

 

1. Predmet natječaja:

obavljanje poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske medicine.

 

2. Priroda i opseg te mjesto obavljanja obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz do lokacije Zavoda za patologiju i patološku anatomiju MF Rijeka Braće Branchetta 20, Rijeka ili Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku MF Rijeka, Braće Branchetta 20, Rijeka te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje umrlih bez obzira na stanje tijela i mjesto na kome se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na cjelokupno područje Grada Opatije. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal (pvc vreća i dr.). Očekivani opseg poslova je 6-7 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Napomena:

 Grad Opatija snosit će troškove preuzimanja i prijevoza umrle osobe na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz uvjete:

- da se umrla osoba ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području Grada Opatije,

- da preuzimanje i prijevoz umrle osobe obavlja pogrebnik koji s Gradom Opatija ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

- da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje Grada Opatije,

- da jedinične cijene iz računa odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju poslova.

 

3. Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

 4 (četiri godine).

 

4. Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete te su iste uz ponudu dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju odnosno dokaze:

- da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

- da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a isto dokazuju preslikom rješenja,

- da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a isto dokazuju preslikom prometne knjižice vozila,

- da su kadrovski i tehnički ekipirani na način da pozive mrtvozornika mogu primati tijekom 24 sata svakog dana i da mogu mrtvu osobu preuzeti najkasnije u roku od dva sata od prijema poziva, a isto dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima pogrebnik raspolaže,

- da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a isto dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starije od 30 dana,

- da pogrebnik fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a isto dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,

-ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom (pvc vreća i dr.) koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

Ponuditelj na dan zaključenja natječaja ne smije imati nepodmirenih obveza prema Gradu Opatiji, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a isto provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Grada.

 

5. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrati će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja (članak 4. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Opatije), ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

 

6. Rok za predaju ponuda:

Ponuda sa prilozima dostavlja se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M.Tita 3, sa naznakom „NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA OPATIJE“.

 

7. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana  19.06.2020. godine u 09:30 sati u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.

 

 

                                                                      GRADONAČELNIK:

                                                                          Ivo Dujmić, ing.

 

 

 

KLASA: 363-01/20-01/112

URBROJ: 2156-01-06-01-20-2

Opatija, 03.06.2020.g.