Grad Opatija
Službene stranice

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog muzeja turizma

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog muzeja turizma

Datum: 17.5.2017.

 

Gradonačelnik Grada Opatije, na temelju članka 16. stavka 3. Statuta Hrvatskog muzeja turizma, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog muzeja turizma

Uvjeti:

Ravnateljem/icom Muzeja može biti imenovana osoba:

-        koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

-        koja ima pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja  

-        koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

-        koja poznaje najmanje jedan svjetski jezik

-        protiv koje se ne vodi kazneni postupak

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Uz prijavu na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice potrebno je priložiti:

-        životopis

-        presliku dokaza o završenom traženom studiju (diploma)

-        presliku dokaza o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog natječaja (ugovor ili rješenje ili potvrda poslodavca i sl.)

-        presliku potvrde ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-        presliku potvrde o poznavanju jednog svjetskog jezika ili presliku indeksa ili izvornik vlastoručno potpisane izjave o poznavanju jednog svjetskog jezika

-        presliku uvjerenja nadležnog suda iz kojeg je vidljivo da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)

-        prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja

Izvornici priloga prijavi zatražit će se od kandidata/kinje o kojem/oj će svoje mišljenje gradonačelnik Grada Opatije dostaviti ministru za kulturu. Kandidat/kinja koji/a prilaže prijavi vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju jednog svjetskog jezika, prilaže ju u izvorniku.

Ravnatelja/icu imenuje ministar za kulturu uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Opatije, na četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja/icu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad Opatija, maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja/icu Hrvatskog muzeja turizma«, u roku od 15 dana od objave u Narodnim novinama. Natječaj se objavljuje i u Novom listu, na web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatija.  

Kandidati/kinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/e na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidatima/kinjama koji/e ne budu imenovani/e, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi, po isteku roka iz članka 42. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08).

Za ocjenu ispunjavaju li prijavljeni/e kandidati/kinje uvjete naznačene u natječaju, mjerodavan je posljednji dan roka za podnošenje prijava na natječaj.

S kandidatima/kinjama koji/e ispunjavaju uvjete naznačene u natječaju bit će održan intervju, na koji će biti pozvani/e najkasnije tri dana prije održavanja intervjua, na kontakt telefon i e- mail koji su dužni/e naznačiti u prijavi. Neodaziv na intervju iz bilo kojeg razloga smatra se povlačenjem prijave.  

 

GRAD OPATIJA