Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj - City light

Natječaj - City light

Datum: 1.4.2021.

Rok za prijavu 20. travnja 2021.

 
 
Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak i 3/20) i članka 21. stavak 1. Odluke o komunalnom redu («Službene novine» Primorsko-goranske županije, broj 13/09, 15/05 I),Gradonačelnik Grada Opatije, raspisuje
 
 
                                                                        NATJEČAJ
          ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKACIJE NA PODRUČJU GRADA OPATIJE ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG DVOSTRANOG UREĐAJA (DIGITALNOG CITY LIGHT-a)
 
 
1. Predmet natječaja je davanje u zakup jedne lokacije za postavljanje jednog reklamnog dvostranog uređaja na području Grada Opatije, ulica Maršala Tita, na Šetalištu Slatina (mikrolokacija na grafičkom prikazu).
 
2. Uvjeti oblikovanja i postave reklamnog dvostranog uređaja – tehničke specifikacije:
 
- Veličina ekrana(inch/cm) 55“/140
- Svjetlina (cd/m2) 2500-3500
- Rezolucija (px) 1920x1080 Full HD
- IP 65
- Raspon tolerancije na temperaturu (C) -40 do +50
- Priključak na struju AC 100-240 V, 50/60 Hz
(Osigurava zakupnik)
- Potrošnja (W) 450
- Dimenzije (visinaxširinaxdubina) (mm) 2300x960x220
- Težina (KG) 285
- Kućište nehrđajući čelik, staklo 4+4 mm
 
3. Zakupnik će postavljeni reklamni dvostrani uređaj koristiti za komercijalno oglašavanje, ali na uređaju mora osigurati i davanje informacija o:
 
- informativni sadržaj o događanjima u Opatiji,
- točno vrijeme i vremenska prognoza,
- Wi-Fi hot spot zona.
 
Za potrebe Grada Opatije (reklamiranje gradskih događanja i manifestacija, edukacijski sadržaji iz kulture, sporta, povijesti i slično na obje strane reklamnog uređaja) zakupac mora osigurati zastupljenost od 1/3 vremenskog perioda kontinuiranog prikaza aktivnosti dnevno.
Na interaktivnom ekranu mora se na obje strane nuditi informativni sadržaji kao što su informacije o gradu, zanimljivosti, hoteli i hosteli, restorani, muzeji i slično.
 
4. Reklamni pano postavlja se sukladno čl. 2. st. 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i za njegovo postavljanje će Grad Opatija izdati potrebno odobrenje po završetku natječaja, prilikom potpisivanja ugovora o zakupu. Eventualno druga potrebna odobrenja i suglasnosti obveza su zakupca.
 
5. Zakupnik se obvezuje o svom trošku reklamni uređaj održavati tehnički ispravnim, čistim i urednim te atestirati. Čišćenje i pranje potrebno je obavljati jedanput tjedno, a održavati tehnički ispravnim i funkcionalnim na način da se dotrajali dijelovi i oštećenja otklone u roku 3 dana od nastanka, a u slučaju opasnosti odmah.
 
6. Zakupnik se obvezuje o svom trošku osigurati reklamni uređaj od slijedećeg rizika: loma stakla, loma strojeva, požara, vandalizma, iz posjedovanja i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost.
 
7. Lokacija se daje u zakup na rok od 5 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu. Zakupodavac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora uz otkazni rok od tri mjeseca.
 
8. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti reklamiranja i plakatiranja.
 
 
9. Početni iznos godišnje zakupnine je 10.000,00 kn.
 
10. Rok za početak radova na postavljanju reklamnog uređaja počinje teći danom sklapanja ugovora i predaje lokacije od strane Grada Opatije najpovoljnijem ponuđaču. Rok postavljanja reklamnog uređaja ne može biti duži od 30 dana od dana primopredaje lokacije.
 
11. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži najviši iznos godišnje zakupnine.
 
12. Svaki sudionik natječaja dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10.000,00 kuna (desettisuća kuna). Jamčevina se uplaćuje na IBAN Proračuna Grada Opatije broj HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68- 5738-OIB za fizičke i za pravne osobe.
 
Uplaćena jamčevina obračunava se u iznos godišnje zakupnine. Ponuđaču čija se ponuda ne razmatra pri odabiru ili čija ponuda ne bude prihvaćena kao najpovoljnija, jamčevina se vraća nakon dovršenja natječaja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.
 
13. Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
 
a) izvadak iz sudskog registra ili obrtnog registra ili obrtnica iz kojeg je vidljivo da je ponuđač registriran za obavljanje poslova iz predmeta natječaja, ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za javni natječaj,
b) dokaz o uplati jamčevine,
c) podatak o broju IBANA za povrat jamčevine sudionicima natječaja čije ponude ne budu prihvaćene,
d) dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 ili drugi odgovarajući financijski dokaz – obrazac izdan od banke kod koje ponuditelj ima glavni račun kojim se dokazuje solventnost ponuditelja, odnosno iz obrasca mora biti vidljivo da ponuditelj nema evidentirane naloge za plaćanja, za čije izvršenje nema pokriće na računu, što je pretpostavka kvalitetnog izvršenja ugovora, koji ne smije biti stariji od 30 dana oddana objave ovog natječaja,
e) potvrdu porezne uprave (ne stariju od dana objave natječaja) o stanju duga po osnovu javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava. Ponude onih ponuđača koji po toj osnovi imaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja , ili onih ponuđača kojima je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati,
f) dokaze o poslovnom ugledu ponuđača (reference o istim i sličnim poslovima),
g) iznos ponuđene zakupnine, ovjerena i potpisana od osobe ovlaštene za zastupanje (pečat i potpis zakonskog zakupnika)
h) izjavu ponuđača da prihvaća sve uvjete natječaja, ovjerenu i potpisanu od osobe ovlaštene za zastupanje (pečat i potpis zakonskog zastupnika),
i) nacrt, tehnički opis ili prospekt reklamne konstrukcije iz kojih je vidljiva kvaliteta materijala, trajnost, veličina, dizajn i funkcionalnost u skladu sa točkom 2. ovog natječaja.
 
14. Rok za dostavu ponude je 20. travnja 2021. godine do 10,00 sati, do kada ponude moraju biti zaprimljene u pisarnici Grada Opatije, adresirane na GRAD OPATIJA, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Maršala Tita 3, 51410 Opatija.
Ponuđači su dužni zatvoriti ponudu u unutarnju i vanjsku omotnicu. Na vanjskoj omotnici treba naznačiti «PONUDA ZA ZAKUP ZA POSTAVLJANJE REKLAMNOG DVOSTRANOG UREĐAJA(DIGITALNOG CITY LIGHT-a) – NE
OTVARATI». Na unutarnjoj omotnici mora biti naznačeno ime i adresa ponuđača, tako da se ponuda može neotvorena vratiti ponuđaču u slučaju da se zaprimi nakon isteka roka za predaju ponuda. Ponude ponuđača koji po bilo kojoj osnovi na dan zaključenja natječaja imaju
dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu, ili onih ponuđača kojima sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja obveza prema Gradu, a ne pridržavaju se rokova plaćanja, neće se razmatrati. Nepotpune i nepravovremeno zaprimljene ponude neće se razmatrati.
 
15. Javno otvaranje ponuda izvršiti će se dana 20. travnja 2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama Gradske uprave, M. Tita 3, Opatija. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice. Prilikom otvaranja ponude, utvrđuje se postojanje tražene jamčevine uz ponudu, obznanjuje se ime ponuđača, cijena ponude. Ostali elementi ponude utvrđuju se u tijeku obrade ponuda.
 
16. Gradonačelnik Grada Opatije donijeti će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u roku od 8 dana nakon otvaranja ponuda.
 
17. Najpovoljniji ponuđač je dužan najkasnije u roku od 20 dana od dana donošenja Odluke o izboru, s Gradom Opatija sklopiti Ugovor o zakupu.
 
18. Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
 
19. Dodatne informacije u svezi javnog natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Opatija, M.Tita 3, ili putem telefona 680-122; 680-129.
 
20. Ovaj natječaj objaviti će se 1. travnja 2021. godine na mrežnim stranicama Grada Opatije (www.opatija.hr) i na oglasnoj ploči Grada, a obavijest o njegovom raspisivanju isti dan će biti objavljena i u Novom listu.
 
 
KLASA: 363-01/21-01/66
URBROJ: 2156/01-03/01-21-1
Opatija, 1. travnja 2021.
Gradonačelnik
Ivo Dujmić, ing.