List Opatija 187 - page 39

Piše
Dražen Turina
Rubriki
i tri nonice
rujan 2015.
39
E
kola, danska ću opeta pisat va više, kako bi se po domaći neka-
ko reklo - rubriki ili temi. Kad rečen više temi onputa se zajeno
domislin oveh našeh političari ki ovi dani pregovaraju kako će
složit Vladu pa se dogovaraju i prehtaju sako malo na neku temu, a
mi brižni čekamo. Jedni bi oteli pustit oviste županije i općini kakove
su, drugi ne bi, jedni bi ovo, drugi ono i tako daje. Pa se tako i ja se više
bojin da bi to moglo finit kot ča j’ naš šegavi Gervais kantal “su dve
ostale i nju kritikale”. Aš te tri bande (ovo bande se misli na strane a
ne kot ča bi rekli oni ki vole filmi i libri od mafije) se mi više zgjedaju na
“Tri nonice” od Gervaisa. Neki već po novinah “zijaju” da j’ ča se tega
tiče “pet do polna”, a ja bin rekal (ili boje citiral Gervaisa) da j’ “polne
zvonilo”. Niš, ćemo čekat da vidimo kemu će bit za “poć doma”. Sad
san se spametil i kako me je nona vadila ono “Polne zvoni popa doma
ni…” Valda i on negdere hludi dok stvari ne pridu nase.
Kolumnist
Kad san već spomenul crekav moran
reć da mi je i sam Boh svedok da su va oven
momente List Opatija jedine novine va keh
pišen stalnu kolumnu. I drago mi je kad me
pofin tega frmate i neš špjegate ili mi se ja-
vite preko interneta (ili redakcije). Pisal san
ja i petnajst let za Novi list, al’ ne pišen već
više od leto dan. I sada pak naručili su va
Noven liste prej malo vremena jenu anketu
da malo vide ki ih čita i kega i ča. Pul, kako
mi govore prijatelji z Novega lista, jedne
respektabilne (domaći – jako štimane, - hr-
vacki; znači da niš “ne naštimaju”) agenci-
je. I ispalo je da san ja va pasanen lete bil
jedan od najčitanejeh kolumnisti. Čak da
j’ i uzorak (domaći – velik broj sakakoveh
judi) bil isto respektabilan. Ši, jušto, malo
se i hvalin, al’ ki ne bi da ima takov rezultat.
Sad, znastveno je dokazano da judi va sne
ne moru zmislet cele kolumni va tuje ime, a
opeta nisu ni toliko zvišeni da mešaju List
Opatija i Novi list. Ja mislin da je to zato
aš je “Stranica od Šajeti” toliko jaka da bi
ju judi oteli morda gjedat i va “televizijsken
formate” i neću se čudit ako ona bude naj-
čitaneja kad pride vanka i nova anketa čita-
nosti “Nevjork Tajmsa”. Thompsonu plate
da ne kanta, a za me glasaju kad ne pišen.
Radovi na cesti
Jako mi se pijaža ča na Fejsbuke ima se
više oneh grup ili ako ćete profili na keh judi
moru obesit nekadajne sliki od Opatije. Volin
ja i oniste od Franca Jozefa i oniste “pod Ita-
lijun” al’ san se jih već malo i štufal. Posebe
mi je drago kad neki obesi kakovu z sedande-
seteh ili osandeseteh let, i to još boje kakvu
privatnu aš me domišjaju na vreme kad san
bil otrok, a onputa ni bilo sagdere ni telefona,
a kamo još i fotoaparata na telefone. Takove
stranice su, pa pasajte ih videt ako još niste;
Face of Opatija, Vratimo noćni život u Opatiju
(ni znastvena fantazija za sen ča tako zgjeda
po naslove, nego stranica od našega Lazota,
legende ki i va ovo vreme prodava na Slatine
đite z brodun), Sjećate li se Opatijci i još neke.
Tako san neki dan na jenen od teh profili videl
sliku kako je bila Opatija sa raskopana, tamo
negde, kako piše, va drugoj polovice sedan-
deseteh. I domislel san se baren pedeset od
oneh sto puti kad smo kjeli i beštimali pofin
tega. A i sam san se napisal o ten – teksta i
teksta. Posebe se domislin kad je za vreme
Vlatkovića Opatija zgjedala kot Venecija. Bez
gondoli, jasno. No danas je građevinska tehni-
ka jako napredna, a i građevinari se ne fidaju
zamerit Dujmiću aš ako njin je ki dal dela - to
je on. Ste videli kako se danas brzo dela? Po-
sebe mislin na ovo zadnje asfaltiranje. Saka
čast, da ne bude da samo kritikamo. Mene ki
vavek negdere kasnin to ni dosti ni za skužu.
Ma boje je tako…
Lido
Šal san neki dan vanka na kupalište Lido.
Baš je Maržić stavil novo stakla pa smo mo-
gli lepo pit i gjedat panoramu Bisera Jadrana
(domaći – Opatije). Tancat nismo baš mogli
za sen ča j’ bila super muzika “a la kućni disk
džokej” aš su stavili i visoki stoli va tisti “izlog”
pa je ostalo malo mesta. Celu noć me je kono-
bar “tapšao po ramenu” da more pasat. Ćutili
smo se kot va Monte Karle. Ma Opatija zgjeda
još i boje! Samo ča malo kvare sliku one se-
ljačke lampice na rube krova od Hotela Adria-
tic kot da j’ saki dan Novo leto (a la šoping
centar ili kineska butiga) i to ča j’ Hotel Kvar-
ner zaprt i sav va škuren. Vela lepa kuća, roleti
kalane, zač niki tu ne biva? Baren se uklapa
med ove zaprte vili od ruskeh tajkuni…
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40
Powered by FlippingBook