List Opatija 187 - page 36

36
List Opatija
MATIČNI URED OPATIJA
DUGA POVIJEST
OPATIJSKE MARKE
KUTAK FILATELISTA
f
Pripremio
Ivo Aščić
K
oliko je općepoznato, među
prvemarkesmotivimaOpa-
tije ubraja se ona iz 1953.
godine koju je izdala ondašnja dr-
žava FNRJ. Marka je tiskana po-
vodom održavanja Međunarodne
auto-moto trke, u nakladi od oko
400 tisuća primjeraka, te je bila u
prometu do kraja 1954. Prema re-
nomiranom njemačkom katalogu
Michel i jednom od najpoznatijih
u svijetu, marka nema neku zna-
čajniju tržišnu vrijednost.
Ova marka je nezaobilazna
kod filatelista tematičara, pose-
bice onih koji sakupljaju marke
vezane za promet. Upravo je ta
INTIMNO VJENČANJE
BRANKE
I JOSIPA
f
Među prvim
markama koje
prikazuju i
promoviraju
Opatiju je ona iz
1953. godine.
VJENČANI
03. listopada
: Tihana Stanić i Dean Kocijančić, Mara Radman i Damir Nedić;
09. listo-
pada
: Jelena Keser i Tomislav Felkler, Mateja Lukežić i Patrik Sinković,
10. listopada
: Jasna Kološ i Zoran
Kirinčić, Petra Čačić i Dado Kauzlarić, Staša Brozina i Marko Lacković, Jelena Klaić i Marin Rukonić, Martina
Rajčić i Diego Valenta, Nadia Saganić i Željko Mokorić, Linda Barbis i Andrea Marsanich, Ana Marija Pavlinić
i Ivan Stanić, Sonja Petrović i Božidar Marino Jagić;
15. listopada
: Ivana Dimitrijević i Goran Trpeski, Gordana
Mujić i Đino Boneta;
16. listopada
: Manuela Vuković i Antonio Tadić
; 17. listopada
: Lorinda Gregović i Almir
Maslić, Branka Babić i Josip Marković, Marija Volkmer i Mario Brnečić
; 24. listopada
: Svetlana Savić i Robert
Kovač, Wendy Batarelo i Tošo Jaković, Petra Jovanović i Dražen Kripl, Lidia Rasteryaeva i Branko Kovačević,
Katharina Helena Blach i Mario Šestan, Nataša Fućak i Zvjezdan Grgurić
UMRLI
(05.listopada-26.listopada
): Ljiljana Blažević (56), Jan Normann Halvorsen (75), Darko Ušić
(45), Mirko Brčić (78), Dragutin Veskadiaga (85), Marijan Gržančić (23), Bruna Petrović, rođ. Milih (83), Dolores
Tomin, rođ. Jeletić (76)
f
Pripremila
Kristina Staničić
B
ranka Babić i Josip
Marković upoznali su
se preko zajedničkog
prijatelja prije nešto više
od dvije godine. Ubrzo su
shvatili da ne mogu jedno
bez drugoga i da se vole.
-
Naša priča odvijala
se vrlo brzo. Josip me za-
prosio na godišnjicu naše
veze, prošle godine na Sil-
vestrovo i idućih deset mje-
seci doslovno je proletjelo.
Vjenčali smo se 17. listopa-
da u opatijskom matičnom
uredu, vjenčanje i svadba
bili su intimni, bilo je sve-
ga 12 ljudi, nama najbližih
i najdražih. Moja kći Zara
nosila je prstenje, zbog
čega je bila vrlo uzbuđena i
sretna. Svadba je bila u ho-
telu Astoria, gdje je glavna
zabavljačica bila Zara koja
je ostala budna i dobro ras-
položena do samoga kraja.
Cijeli taj dan i večer bila je
vesela, nasmijana i rasple-
sana, a meni je srce bilo ve-
liko k’o kuća,
, otkrila nam je
Branka
.
S obzirom da je Brankin
tata muzičar, on se pobri-
nuo za glazbeni dio večeri.
-
Sve je bilo baš onako
kako smo zamišljali i htje-
li
, rekli su nam mladenci
koji zbog posla trenutno na
planiraju odlazak na bračno
putovanje.
gospodarska djelatnost jedna od
najpopularnijih tema među saku-
pljačima maraka kojiih je danas
u svijetu preko 20 milijuna. Svjet-
ska poštanska unija koja okuplja
više od 190 zemalja članica bilje-
ži da je na temu prometa samo
zadnjih 15-tak godina izdano više
stotina maraka. Dodaju li se tim
markama i one koje su neizravno
povezane s ovom vrlo važnom
granom privrede, vidjeti će se
sveprisutnost prometnog sektora
bez kojeg je nezamislivo današ-
nje moderno društvo.
S obzirom na bogatu povijest
Opatije te njezine pripadnosti ra-
zličitim državama zadnjih stoti-
njak godina, marka je zanimljiva
i brojnim fialtelistima s područja
ondašnjih država, posebice za-
padnoeuropskih, koji vrlo često
dobro poznaju hrvatsku povijest.
Pisma s opatijskommarkom,
posebice ako su poništena i po-
štanskim žigom neke opatijske
pošte, posebno se cijene na fila-
telističkim izložbama.
Također, 50-tih godina proš-
log stoljeća izdano je i više ilu-
striranih dopisnica s turističkim
motivima Opatije i okolnih mje-
sta, točnije područja od Opatije
do Mošćenica. Na njima su pri-
kazivani motivi kupališta, danas
hotel Admiral s marinom; terasa
hotela Jadran, danas Milenij; kip
“Djevojka s galebom”; kupalište
Slatina; detalj glavne ulice s hote-
lom Slavija, danas Palace; pogled
s terase hotela Jadran, danas
Milenij; hotel Kvarner s terasom
i drugi motivi. I one su vrijedni
svjedoci bogate prošlosti bisera
hrvatskog turizma te su bile če-
sto sredstvo za prijenos različitih
poruka.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook