List Opatija 187 - page 34

34
List Opatija
Terenski kolegij
gradonačelnika
Gradonačelnik
Ivo Dujmić
u druš-
tvu zamjenika
Fernanda Kirigina
i
Marine Gašparić
, pročelnika
odjela gradske uprave, voditelja
odsjeka u odjelima te direktorom
tvrtke Parkovi i njihovih surad-
nika, održao je 2. i 3. studenog
kolegij na terenu. Obilazak terena
uključivao je više lokacija na po-
dručju grada, a posebno njegova
zaleđa, gdje se planiraju određeni
zahvati ili su potrebna određena
ulaganja. Kolegij na terenu dio je
pripremnih aktivnosti nužnih pri
kvalitetnoj izradi prijedloga prora-
čuna Grada Opatije za 2016. kao i
proračunskih projekcija za nared-
ne dvije godine. K.T.
Žmergo na Milano
EXPO 2015
Međunarodna radionica za
učitelje uključene u trogodišnji
europski projekt „EAThink2015 -
Misli globalno, jedi lokalno“ oku-
pila je preko 70 učiteljica i učitelja
iz 12 europskih i 2 afričke zemlje
na trodnevnom posjetu EXPO-u
2015 u Milanu od 15. do 18. listo-
pada. Hrvatsku delegaciju činili
su učitelji iz 5 osnovnih škola iz
PGŽ, među kojima i
Sanju Alba-
neže
iz opatijske Osnovne škole,
koji su, uz podršku
Helene Traub
i
Diane Kovačić
iz Udruge Žmergo
kao nositelja projekta za Hrvat-
sku, predstavili primjere dobre
prakse. U paviljonu Cascina Triul-
za postavljena je i međunarodna
izložba učeničkih radova „Food
Cloud“ sastavljena od pobjed-
ničkih radova na foto natječaju
„Not Just Cheese!“ na nacional-
nim razinama. Ekipu iz Hrvatske
ugodno je razveselilo predstavlja-
nje Hrvatske u paviljonu Estonije
kroz izložbu globalne kampanje
Let’s do it! World inicirane u Esto-
niji, a koju za Hrvatsku koordinira
Žmergo kao svima poznatu Zele-
nu čistku, najveću ekološko vo-
lontersku akciju u Hrvatskoj. K.T
Održan 4. Invest forum
Četvrti međunarodni Invest forum
Primorsko goranske županije odr-
žan 30. listopada u Opatiji, okupio
je predstavnike izvršne vlasti, dr-
žavnih tijela, lokalne samouprave
i gospodarstvenike u organizaciji
Primorsko-goranske županije i
Grada Rijeke, u suorganizaciji s
Gradom Opatijom, Agencijom za
investicije i konkurentnost, HGK-
ŽupanijskomkomoromRijeka i Ve-
leposlanstvom Republike Austrije
u RH. U fokusu su bili austrijski
investitori, koji su inače i najveći
ulagači u Hrvatsku, ali i PGŽ. Osim
njih, sudjelovali su i drugi potenci-
jalni domaćih i stranih investitori,
predstavnici financijskog sektora,
a prisutan je bio i povjerenik Europ-
ske komisije za međunarodnu su-
radnju i razvoj
Neven Mimica
. K.T.
Sjećanje na Vukovar
i Škabrnju
Paljenjem svijeća ispred tržnice
18. studenog Opatija je obilježila
Dan sjećanja na žrtve Vukova-
ra i Škabrnje, dan kada se cijela
Hrvatska prisjeća stradanja gra-
da heroja, svih palih branitelja i
njihovih obitelji. U organizaciji
Udruge dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata, podružnice
PGŽ- Ogranka Opatija zapaljene
su svijeće koje su formirale veliki
križ, a uz koji se postrojio zastav-
ni vod. Počast žrtvama odali su
mnogi okupljeni građani, učenici,
roditelji poginulih branitelja, pred-
stavnici vojske, policije, vatroga-
saca i članovi udruga proizašlih iz
Domovinskog rata i UABA-e. Dan
sjećanja obilježili su i učenici Gi-
mnazije Eugena Kumičića preda-
vanjem održanim u Vili Antonio,
gdje su slušali svjedočenja dvo-
jice vukovarskih branitelja Luje
Soldića i Marka Filkovića. K.T.
Nagrađena Katarina
Mažuran Jurešić
Ravnateljica Hrvatskog muzeja
turizma
Katarina Mažuran Jure-
šić
dobitnica je godišnje nagrade
Hrvatskog muzejskog društva u
kategoriji za pedagoško-edukacij-
ski program, a nagradu joj je do-
nio edukacijski projekt Turistički
bonton. Radi se o igri za djecu u
kojoj oni rješavaju kviz o ponaša-
nju turista i domaćina te u okviru
radionice na zid muzeja mogu
upisati svoje ideje. Projekt je traj-
no postavljen u Vili Angiolini, a
igra se može igrati i na engleskom
jeziku. Svečana dodjela nagrada
održana je u Muzeju Mimara u Za-
grebu 20. studenog. K.T.
Obilježen blagdan
Svi sveti
Polaganjem vijenaca i paljenjem
svijeća delegacija Grada Opati-
je na čelu s s gradonačelnikom
Ivom Dujmićem
te zamjenicima
gradonačelnika
Marinom Gašpa-
rić
i
Fernandom Kiriginom
obilje-
žila je blagdan Svih svetih kod
spomenika poginulih hrvatskih
branitelja, na groblju Opatija te
grobljima u Voloskom, Klani, Lo-
vranu i Poljanama. U delegaciji su
bili i roditelji poginulih branitelja u
Domovinskom ratu, predstavnici
opatijske UABA-e, predstavnici
udruga proizašlih iz Domovin-
skog rata, policije, vojske, i drugi
koji su odali počast i prisjetili se
onih koji više nisu s nama. (K.T.)
Međunarodno
priznanje DND-u
Mnogobrojni međunarodni
uspjesi Društva „Naša djeca“
Opatija po kojima je Grad Opati-
ja postao poznat i prepoznat u
domeni dječjih prava i dječje par-
ticipacije u Europi i svijetu pred-
stavljeni su u kavani Kontinental
5. studenog partnerima, suradni-
cima i prijateljima DND-a. Povod
prezentacije nazvane „Opatijska
dječja prava i svijet podržava“
bila su dva nedavna uspjeha ove
opatijske udruge - uvrštenje po-
zitivnog primjera Grada Opatije i
dječje participacije u Izvještaj Vi-
jeća Europe kao jedinog grada iz
Hrvatske, te nominaciju među tri
najbolje svjetske organizacije za
vodstvo u civilnom društvu koju
dodjeljuje organizacija Child and
Youth Finance International, a
dodjela će se održati u prosincu
u Londonu u Domu lordova. K.T.
Glazbena tribina
U Opatiji je od 5. do 7. studenoga
ove godine održana 52. Glazbena
tribina. Okrugli stolovi, predava-
nja i, iznad svega, koncerti suvre-
mene glazbe ispunili su reprezen-
tativne prostore Hotela Imperial i
Ville Angioline preispitujući pozi-
ciju hrvatske suvremene glazbe
na ovdašnjoj i međunarodnoj
sceni. Glavninu programa ovogo-
dišnjih koncerata činila su djela
domaćih autora širokog genera-
cijskog raspona, te nove skladbe
naših autora koji žive i stvaraju
na potezu od Tel Aviva do Londo-
na, a sve to i uz djela nekolicine
inozemnih autora. Birani domaći
izvođači potpomognuti gostima
iz susjedne Slovenije i Austrije
garantirali su visoku izvođačku
razinu koja je i dosegnuta te je,
unatoč neadekvatnom oglašava-
nju, uspjela privući zavidan broj
zainteresirane publike. A.V.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook