List Opatija 187 - page 28

28
List Opatija
KULTURA
predavanja – ‘’Izumi i otkrića
drevne Kine’’ (prof. Josip Lu-
zer) i ‘’Blaga svjetlost zvijezda
– priča s Harvarda’’ (prof.dr.sc.
Rajka Jurdana-Šepić), a Festi-
val Opatija je nastavio s njego-
vanjem sjajne spone knjige i
kazališta. Radi se o sve popu-
larnijim pričaonicama u Špo-
reru kojima zagrebački Teatar
Poco loco našim najmlađima
ukazuje na nezamjenjivu vri-
jednost pisane riječi, ali i mo-
gućnosti njezina pretakanja u
kazališni, odnosno glazbeno-
scenski medij. ‘’Ivica i Marica’’
obilježili su tako Noć vještica,
a izvedbu je obogatila i prava
mala izložba izdubljenih bun-
deva, adekvatno nagrađenih
kreacija opatijskih mališana.
Uslijedila je iznimno nježna i
profinjena ‘’Palčica’’, a još nas
očekuje i ‘’Snjeguljica’’. Nešto
starija djeca mogla su uživati u
spektakularnim predstavama
pulskog Teatra Naranča čija je
iznimna scenska komponenta
(scenografija i raskošni kosti-
mi) učinila da bez problema
zanemarimo sve dramaturške
slabosti ‘’Trnoružice’’ i, pogo-
tovo, ‘’Male sirene’’. A oni još
stariji, pa i odrasli, mogli su
doći na svoje predstavom za
sve generacije, ‘’Tko je ubio
pašteticu?’’. Zagrebačka Mala
scena odigrala ju je pred, na
žalost, premalo gledatelja.
I na kraju, za one potpu-
no odrasle, Zlatan Zuhrić,
popularni Zuhra, došao nam
je u goste s predstavom ‘’Po-
litičar’’ Ladislava Prežigala (B
Glad Produkcija, Zagreb). Za
sjajan predizborni tajming za-
hvalit ćemo Festivalu Opatija;
prihvatljivom, na žalost vrlo
aktualnom tekstu, nećemo
zamjeriti manjak perspektive,
no protagonist, na žalost, nije
dosegao očekivanu visinu in-
terpretacije tako da je tekst
uglavnom zvučao kao suho-
parno iščitavanje na jednoj od
prvih čitalačkih proba, a glum-
čeve transformacije u čak pet
likova ostale su na razini ne
baš uspješnog pokušaja. Bla-
gonaklona je publika, vjerujem
ipak namjerno, potisnula sje-
ćanja na maestralnog Zijaha
Sokolovića ili možda Mladenu
Gavran, te unatoč svemu na-
gradila Zuhru pristojnim plje-
skom.
Dlanove, ipak, treba šte-
djeti – trebat će nam u velikoj
mjeri za nagrađivanje ono-
ga što slijedi do kraja godine
kada nas očekuje pravi trijumf
sjajnih glumačkih kreacija.
Njihova je revija već započe-
la Svjetskim danom kazali-
šta, završit će nenadmašnim
‘’Stilskim vježbama’’, a u jednu
njihovu posve novu dimenziju
uvest će nas, na samog Sv. Ni-
kolu, 6. prosinca, jedinstvene
‘’Njuške’’. U blagdane, inače,
uplovljavamo 20. prosinca uz
Renatu Sabljak. Ostalo je, zna
se, Ledena čarolija!
ČAROLIJA
U KRISTALNOJ
DVORANI
f
Piše
Aleksandar Vodopija
J
esen u Opatiji ove je go-
dine iznad svega obilje-
žio RetrOpatijski Festival
koji joj je, u dvije uzastopne
večeri početkom studenoga,
vratio nekadašnji festivalski
sjaj koji je upravo naš grad sve
do sredine osamdesetih godi-
na, kada se ugasio, propelirao
u sam centar zabavnoglaz-
benih zbivanja države u kojoj
smo se tada nalazili. Jedan
od glavnih protagonista ovoga
spektakla bio je i Hotel Kvar-
ner sa svojom legendarnom
Kristalnom dvoranom kojoj je
upravo za ovu priliku, uz baj-
kovito osvjetljenje, dodijeljena
uloga punopravnog aktera vra-
ćanja istinskog glamura gradu
u kojem živimo; bez ikakvog
forsiranja ili nametanja vilin-
ski se prah jednostavno raspr-
šio prvo cijelom dvoranom, a
zatim i cijelim gradom.
Nepravedno bi stoga bilo
cjepidlačiti i isticati ono što
nije bilo na adekvatnoj razi-
ni. Naravno da je bilo i toga,
no ukupan pozitivni dojam je
prejak da bi se sada time ba-
vili. Cilj je u svakom slučaju
postignut i uvjeren sam da su
tako udareni temelji jednom
novom zaštitnom znaku Opati-
je – festivalu radi kojeg će se u
Opatiju dolaziti i u kojem će se
iskreno uživati; festivalu koji
će nas podsjećati na velikane
naših lakih nota (ovoga je puta
to bio Ivo Robić), ali i najveće
uspješnice sada već legen-
darnih opatijskih festivala za-
bavne glazbe. Dobili smo tako
manifestaciju koja je pozna-
te pjesme zaodjenula u novo
ruho bez da su izgubile svoju
prepoznatljivost ili svoj čar, pa
su stoga njihovi interpreti svih
generacija s razlogom raspro-
dali Kristalnu dvoranu koja
nas je kao čarolijom prebacila
u neka druga vremena kojih
ćemo se, zahvaljujući RetrO-
patijskom festivalu, sjećati
barem do njegova sljedećeg
izdanja. Nestrpljivo ga iščeku-
jemo!
A do tada, nije da se može-
mo žaliti na nedostatak zbiva-
nja. Kavana Hotela Bristol na-
metnula se kao jezgra klupski
orijentiranih koncerata Festi-
vala Opatija na kojima je, jed-
nom sa svojim Triom, a drugi
puta s Fog Paintersima upravo
briljirao Vasko Atanasovski.
Operetta se, zahvaljujući an-
gažmanu Festivala Kvarner,
nameće kao respektabilna lo-
kacija za održavanje komor-
nih koncerata ozbiljne glazbe
neupitne kvalitete. Potvrdilo
je to i muziciranje Wiener Kla-
rinettentria koji je iznimno za-
htjevan program sastavljen od
djela Milhauda, Stravinskog,
Berga i Bartóka s lakoćom
uspio približiti široj publici
zahvaljujući upravo vrhunskoj
razini interpretacije koja se za
koncerte iz ove serije počela
jednostavno podrazumijevati.
Za one koji streme još moder-
nijem glazbenom izričaju odr-
žana je 52. Glazbena tribina.
Premda skromnija nego proš-
lih godina, uspjela je u svega
tri dana, balansirajući između
dvije lokacije (Hotel Imperial
i Villa Angiolina), zadovoljiti
osnovne postulate koji je čine
onim što ona jest, održati se,
i, ono najvažnije, stvoriti pro-
stor za ono što će tek uslijediti
sljedećih godina.
U bogatu se opatijsku
kulturnu ponudu uključila i
naša knjižnica koja je povo-
dom Mjeseca hrvatske knji-
ge organizirala dva iznimna
DAVID KURTI
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...40
Powered by FlippingBook