List Opatija 187 - page 25

25
rujan 2015.
SKRB O DIJABETIČARIMA
U
studenome se, točnije
14. studenog, u cijelome
svijetu obilježava World
Diabetes Day – Dan osoba
oboljelih od šećerne bolesti.
Opatija se, nimalo ne zaosta-
jući za svjetskim trendovima,
pridružila ovoj svjetskoj obite-
lji bogatim programom koji je,
kroz puna četiri dana, obuhva-
tio mjerenja glukoze (šećera)
u krvi, kao i krvnog tlaka, te
ispitivanja sluha, savjetova-
nja iskusnih liječnika različitih
specijalnosti (
Ingrid Kinkela
Baričević, Marija Puharić Ha-
rašlić, Đana Pahor
), prezenta-
ciju domaćina (tvrtka Salvus),
te prezentaciju i degustaciju
Kroasaninih bezglutenskih pro-
izvoda, kao i onih za dijabetiča-
re. U samoj velikoj završnici
dr.
Ingrid Kinkela Baričević
održala
je predavanje na temu dijabete-
sa, nakon kojega je uslijedilo
izvlačenje bogatih nagrada
tombole, te promocija pjesme
za dijabetičare kantautora
Bo-
risa Gregorovića
. Cijelu je akci-
ju, pod nazivom Dani otvorenih
vrata u Salvusu Opatija, reali-
zirao Salvus u suradnji sa već
spomenutom Kroasanom, kao
i Udrugom osoba sa invalidite-
tom Opatija, te Crvenim križem
Opatija, a upravo se Gradsko
društvo Crvenog križa Opatije,
kroz svoje zdravstvene progra-
me, aktivno uključilo u preven-
ciju i brigu o dijabetesu putem
Kluba dijabetičara Liburnije.
Gordana Grgurina
, ravnate-
ljica opatijskog Crvenog križa,
ističe kako Klub dijabetičara
djeluje još od 2008. godine, u
prostorijama Kluba 60+, Marša-
la Tita 86/I., Opatija. Prvi liječ-
nici koji su se uključili u njegov
rad bili su
dr. Svjetlana Colarić
Benčić
i
dr. Miroslav Peršić
, a
broj članova mu neprestano ra-
ste. Aktivnosti Kluba usmjere-
ne su kako na prevenciju, tako
i na brigu o dijabetesu, a kako
je ova bolest izravno povezana
i s kardiološkim problemima,
2009. godine osnovano je i Sa-
vjetovalište za kardio-vaskular-
ne bolesti.
Inače, dva osnovna tipa še-
ćerne bolesti su dijabetes tip 1
i dijabetes tip 2. Dijabetes tip
1 u pravilu se javlja vrlo rano
i bolesnici se, kroz intenzivni
bolnički program, osposoblja-
vaju za normalan život uz re-
dovitu terapiju inzulinom, sve
češće uz pomoć inzulinske
pumpe koja, uz pravilnu upo-
rabu, omogućava oboljelima
najprirodniju moguću opskrbu
onim što im nedostaje – in-
zulinom. Ovakvih bolesnika
među dijabetičarima ima sve-
ga oko 10%. Daleko je raspro-
stranjeniji dijabetes tip 2 (‘’sta-
rački’’) – zahvaća preko 90%
dijabetičke populacije kojima
se uvelike može pomoći, tako
da težište svojeg djelovanja
Klub stavlja upravo na ove bo-
lesnike.
Opatijski Crveni križ zapo-
šljava i dvije medicinske sestre
Conny Priskić
(koordinator
zdravstvenih programa) i
Raj-
ku Mušćo
, ujedno i voditeljicu
Kluba 60+. Pored kontinuira-
nog terenskog rada od kojega
godišnje profitira i do 1200 ljudi
kojima se na cijelome liburnij-
skom području mjere gluko-
za, tlak, a ponekad i masnoće
u krvi, one ističu kako onima
koji već imaju dijagnosticiran
dijabetes treba pojačati moti-
viranost, osigurati im edukaciju
i raditi na unapređenju njiho-
ve potpune zdravstvene skrbi
čime se povećava broj dobro
reguliranih bolesnika i smanju-
je broj komplikacija ove kronič-
ne bolesti. S druge pak strane,
neobično je važno i da što veći
broj građana spozna pravilne
životne navike koje se prven-
stveno odnose na redovitu tje-
lovježbu i pravilnu prehranu, jer
je to najučinkovitiji način zna-
čajnog smanjenja mogućnosti
pobolijevanja, odnosno kasni-
jeg razvoja opasnih komplika-
cija koje uključuju oštećenja
vida, bubrega te šaka i stopala
zbog oslabljene cirkulacije u
najsitnijim krvnim žilama – ka-
pilarama.
Program Kluba dijabetičara
je stoga zasnovan na edukaci-
ji, prevenciji i liječenju šećerne
f
Piše
Aleksandar Vodopija
f
Snimio
Nikola Turina
ZDRAVLJE
bolesti, a provodi ga cijeli tim
zdravstvenih djelatnika. Na nje-
govo su praćenje pozvani do-
slovno svi građani, svi su pro-
grami besplatni, a korist od njih
je višestruka. Treba samo doći
u prostor Kluba 60+ i vidjeti što
sposoban tim volontera može
učiniti za vas. Kardio savjetova-
lište održava doktorica Puharić
svakog 1. i 3. utorka u mjesecu
od 9-11 sati, a savjetovalište za
dijabetičare drži svakog 2. i 4.
ponedjeljka u mjesecu od 8-10
sati doktorica Kinkela.
U savjetovalište za dijabeti-
čare koje djeluje u sklopu Crve-
nog križa Opatija uključila sam
se jer sam željela prenijeti lju-
dima osobna iskustva s prehra-
nom, a u ordinacijama najčešće
nemamo dovoljno vremena i za
savjetovanje. Sve je, u stvari,
vrlo jednostavno. Debljina po-
vlači sa sobom razne tegobe
pa nastaje začarani krug gdje
povećana tjelesna masa dovodi
do bolova u koljenima i kuko-
vima, pa se ljudi manje kreću,
zbog manjeg kretanja nema
potrošnje unesenih kalorija
pa težina i dalje raste i sve se
pogoršava. U šećernoj bolesti
prehrana ima još važniju ulogu.
Svaki pojedinac mora biti svije-
stan da sâm odgovara za svoje
zdravlje, a naša djeca zaslužuju
da im ostavimo ne samo lijepu
prirodu, već i navike života koje
će im uljepšati život,
poručuje
dr. Kinkela Baričević.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook