Grad Opatija
Službene stranice

Sa kolegija gradonačelnika

Datum: 22.11.2017.

Gradonačelnik je 21.11.2017. održao redovan sastanak kolegija uz nazočnost predsjednik Gradskog vijeća, zamjenika gradonačelnika i pročelnika na kojem su razmatrane točke prema predloženom dnevnom redu.

Nakon rasprave utvrđen je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o poticanju priključivanja građevina na komunalne vodne građevine za odvodnju na području Grada Opatije, kojom se predlaže nastavak mjera i u 2018. godinu, kako bi se građane potaklo da se priključe svoje objekte na sanitarnu kanalizaciju.  U Prijedlogu proračuna Grada za 2018. godinu planirana su sredstva za ovu namjenu. Provedbom dosadašnjih mjera od 2015. godine do danas postignuti su pozitivni efekti te na javnu sanitarnu odvodnju onih objekata koji imaju uvjete za priključenje postotak priključenih  iznosi 84,51 %. Nacrt prijedloga bit će upućen na javno savjetovanje u trajanju od 24.11. do 01.12.2017. godine.

Razmatran je Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koju je Gradsko vijeće obvezno donijeti do 01. 02. 2018. godine sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01.11.2017. godine. U raspravi je istaknuto da Uredba kasni više od 3 godine, jer je Vlada Republike Hrvatske bila u obvezi donijeti uredbu u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpada, odnosno do 23.07. 2014. godine i da je gradovima i općina sada ostavljen prekratak rok za prilagodbu novom sustavu odlaganja otpada.  Zadužena su upravna tijela Grada da u suradnji s Komunalcem d.o.o. dorade Nacrt odluke  u roku od 8 dana, kako bi se Prijedlog nakon toga uputio na javno savjetovanje.

Na kolegiju je usvojen tekst poziva za dostavu ponuda za nabavku kredita za refinanciranje kredita za izgradnju KTC koji će se uputiti bankama. Na kolegiju je istaknuto da se novi kredit podiže isključivo radi trenutnih uvjeta na tržištu u odnosu na ugovorene,  iako je postojeći kredit bio ugovoren pod najpovoljnijim uvjetima koji su tada vladali na tržištu kapitala kao rezultat provedenog postupka nabave. Po analizi ponuda koje budu pristigle od strane pozvanih banaka, predložiti će se Gradskom vijeću odabir najpovoljnije ponude.

Gradonačelnik je po prihvaćanju izvješća o pristiglim prijedlozima na Javni poziv za podnošenje inicijativa-prijedloga u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova donio zaključak kojim izvješće upućuje Odboru za prostorno uređenje i predlaže da Odbor razmotri pristigle prijedloge i dostavi očitovanje o istima. Gradonačelnik predlaže da se prije davanja očitovanja provede i terenski izvid po podnesenim prijedlozima.

Na kolegiju je dana i informacija o pristiglim prijavama na Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Opatije, a sam izbor članova će biti točka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća koju je predsjednik sazvao za 28.11.2017. godine.