Grad Opatija
Službene stranice

Rok za podnošenje prijedoga oko prostornog planiranja produljen do konca godine

Datum: 20.10.2017.

Zbog velikog interesa građana koji je uslijedo nakon otvaranja javnog poziva za podnošenje incijativa - prijedloga i projekata u sklopu izrade stručnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na području Grada Opatije, te posebno zbog  zahtjeva koji i dalje pristižu na adresu Grada, gradonačelnik Ivo Dujmić odlučio je produljiti rok za dostavu zahtjeva za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije do 31.12.2017.

Iz nadležnog Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Opatije navode još informaciju da  svi prijedlozi koji sadrže značajnije zahvate u prostoru (veći zahvati od izgradnje individualne stambene građevine) moraju biti potkrijepljeni programskim rješenjem (iz kojeg će biti vidljiv izgled zahvata - vizualizacija) odnosno moraju biti na odgovarajući način obrazloženi.

Nakon zatvaranja ovog poziva izradit će se stručne podloge kojima će se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te će se takva stručna podloga dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje kao sastavni dio buduće odluke o pristupanju izradi plana.

Naglasak svih predloženih rješenja, kao i izmjena planova mora biti na održivom razvoju, što u Opatiji prije svega znači očuvanje kulturne i prirodne baštine, zaštita zelenih površina i zaštita obalnog pojasa.