Grad Opatija
Službene stranice

PREDSTAVLJEN PROJEKT „MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA“

Datum: 8.5.2013.

Savjet mladih je nositelj projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ za koji su im odobrena financijska sredstva EU

Iako Grad Opatija sudjeluje u projektima koji su financirani iz  EU fondova, odnosno očekuje rezultate natječaja za druge projekte iz ovih izvora, ovaj projekt je prvi projekt u kojem „glavnu ulogu“ imaju mladi. Ujedno, ovo je prvi projekt za koji je  Grad Opatija kao nositelj projekta dobio sredstva EU, odnosno nacionalne agencije - Agencije za mobilnost i programe EU.

Danas je u opatijskoj gradskoj upravi održana konferencija za medije na kojoj su bili nazočni opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić, Sandi Manestar, predstavnik Savjeta mladih Crikvenice, predstavnici Grada Crikvenice i gradske uprave Crikvenica,  Denisse Mandekić (promidžba i odnosi s javnošću),  Zdenka Frank, stručna savjetnica za javne potrebe iz Občine Kidričevo, te Danko Žitinić, predsjednik Savjeta mladih Grada Opatije, Ivan Vidaković, član Savjeta mladih  i Marta Berčić, viša stručna suradnica za odgoj i školstvo Grada Opatije.

 

Projekt  financira Agencija za mobilnost i programe EU, u programu Youth in Action (Mladi na djelu). Za projekt je Gradu Opatiji dodijeljena financijska potporu za provedbu projekta, u podakciji 1.3. Demokratski projekti mladih 2013. Ta podakcija je najzahtjevnija i za projekte za tu podakciju se odobravaju najveći iznosi.

Vrijednost projekta je  29.221,24 eura, a odobreno je 75% prihvatljivih troškova. Dakle, EU financira provedbu s 21.792,79 eura, Grad Opatija je osigurao u proračunu 4.000 eura, a naš partner Grad Crikvenica još 4.000 eura. Projekt je planiran u skladu sa Strategijom za mlade EU kao i drugim dokumentima koji se odnose na politike prema mladima EU. 

Naši partneri u provedbi projekta su Grad Crikvenica – Savjet mladih Grada Crikvenice , Občina Kidričevo i Občina Ajdovščina iz Slovenije.

  Cilj projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno uključiti mlade, potaknuti sudjelovanje mladih u javni život zajednice, a posebno u procese donošenja političkih odluka. Projekt je kompleksan, iz perspektive strukture i dinamike provedbe, kao i željenih rezultata. Sudionici projekta su mladi iz gradova/občina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova/sudionika kao i djelatnici gradskih/občinskih uprava koji pretežito rade s mladima. Kroz interaktivne radionice u 4 edukativna modula, sudionici će u zajedničkom dijalogu rješavati probleme zajednica iz kojih dolaze. Oni će kroz ta 4 modula (edukacije i projektne zadatke) raditi na uklanjanju prepreka koje stoje na putu uključivanja mladih u političko odlučivanje. Kroz edukacije, koje će se održati u sva 4 grada, mladi i politički predstavnici će biti osposobljeni za „strukturirani dijalog“ s mladima, metodom uključivanja mladih kroz dijalog koja je prihvaćena  u svim institucijama EU – od EU komsije, EU parlamenta i EU vijeća. Ovakav pristup je poželjan i defniran u Stategiji za mlade EU.

Na ovaj način se osnažuje sve sudionike jer se u neformalnom okruženju stječu kompetencije za uspješnu participaciju.  Učenje dijaloga i drugih metoda sudjelovanja u političkom odlučivanju bi trebalo rezultirati uputama i obrascima koje će moći koristiti i drugi gradovi u Hrvatskoj. Osim toga, projekt bi trebao završiti potpisivanjem deklaracije o suradnji između mladih i političkih predstavnika koja će sadržavati zaštitne modele i procedure koje osiguravaju „strukturirani dijalog s mladima“ Za sudjelovanje na ovom projektu sudionici će dobiti YOUTHPASS, svjedodžbu koje se izdaje na nivou EU za stečene kompetencije u području javnih politika za mlade. Upravo je u izradi web stranica projekta.

Projekt je u pripremnoj fazi, a prvi sastanak partnera će biti na Susretu gradova/općina  prijetelja djece Republike Hrvatske kojemu je Grad Opatija domaćin, 13. rujna 2013. Sudionici će prisustvovati Susretu kojemu je tema dječja participacija, te tako započeti pripremu u zajednicama iz kojih dolaze.