Grad Opatija
Službene stranice

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - referent za pisarnicu i arhiv

Datum: 11.7.2017.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija, danas je objavljen oglas za prijam u službu u Grad Opatiju na radno mjesto referent za pisarnicu i arhiv (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme od četiri mjeseca.

Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Grada je srijeda- 19. srpanj 2017. godine.

Opis poslova radnog mjesta:

Obavlja administrativne poslove u pisarnici Grada, arhivira predmete, obavlja i druge srodne poslove po nalogu pročelnika Ureda i pomoćnika pročelnika Ureda.

Koeficijent složenosti poslova navedenoga radnog mjesta je 1,55, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.248,00 kuna bruto. Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja povukao prijavu na oglas.

 

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave su sljedeći:

Ø  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) članci 1.-6., 18.-20., 27.-56.c

Ø  Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članci 96.- 98., članak 101., članak 102., članak 105., članak 106., članci 109.- 113., članak 120., članak 121.

Ø  Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)- cijeli tekst

Ø  Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (NN 33/95)- članci 1.- 3., članak 5. i članaka 8.

Ø  Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16)- cijeli tekst

Ø  Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (NN 34/02)- članci 6.- 9.

 

Web- stranica "Narodnih novina" je www.nn.hr, web stranica "Službenih novina Primorsko- goranske županije" je www.sn.pgz.hr

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web- stranici te na oglasnoj ploči Grada Opatije, najkasnije pet dana prije održavanja provjere.

U Listi kandidata koja će biti objavljena zajedno s vremenom održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, bit će navedeni inicijali kandidata, sa godinom rođenja i mjestom prebivališta. Ukoliko se kandidat na koga se ti podaci odnose ne bi mogao identificirati u odnosu na jednake podatke drugog kandidata, dodat će se još jedna značajka koja će ih razlikovati.  

 

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnoga i/ili mobilnog telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Dopunu prijavi moguće je podnijeti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled (utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta) na trošak Grada.

Izabrani kandidat prije prijma u službu dostavlja izvornike priloga prijavi koje je, sukladno tekstu oglasa, mogao dostaviti u obliku preslike.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte, na adresu: tamara.piculjan@opatija.hr