Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru

Datum: 19.4.2019.

 

Na temelju odredbe čl. 96 Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15 i 118/18) te odredbe članka 5. Odluke o davanju u zakup javnih tunelskih skloništa u miru («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/06), Gradonačelnik Grada Opatije dana 18. travnja 2019. godine, donosi

 

O D  L  U  K  U

 

  1. Poništava se javni natječaj za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru u Opatiji, s ulazom na parkingu Tržnica, u površini od 44 m2 za djelatnost skladišta ambalaže, uz početni iznos mjesečne zakupnine od 27,00 kn/m2 uvećan za iznos PDV-a, objavljen u Novom listu dana 08. travnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Grada i na oglasnoj ploči Grada Opatije, iz razloga što na objavljeni javni natječaj do trenutka isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.
  1. Na temelju Odluke Gradonačelnika KLASA: 363-04/19-01/23, URBROJ: 2156/01-03/01-19-2 od 03. travnja 2019. godine, raspisat će se novi javni natječaj za dodjelu u zakup dijela javnog tunelskog skloništa u miru u Opatiji, s ulazom na parkingu Tržnica.
  1. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije.

 

                                                                                                   GRADONAČELNIK :

                                                                                                       Ivo Dujmić, ing.