Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Datum: 10.10.2013.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 3. st. 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka Gradskog vijeća od 24. rujna 2013.godine, Grad Opatija  raspisuje

N A T J E Č A J ZA ZAMJENU I PRODAJU  NEKRETNINA

 

Natječaj